Aktivitet

Aktiviteter är uppgifter, kom-ihåg-noteringar och händelser som behöver utföras och följas upp. Aktiviteter kan t.ex. vara telefonsamtal, deadlines, möten eller semester.

Årliga intäkter

Kundens årliga intäkter framställer företagets storlek. Årliga intäkter uppdateras inte automatiskt.

API

API är en förkortning för Application Programming Interface och är ett sätt att möjliggöra automatisk interaktion och utväxling av data mellan system. Interaktionen definieras genom programkod, som genomför kommunikation och utväxling av data mellan systemen.

Godkända arbetstimmar

Arbetstimmar som har blivit godkända genom Godkännande av arbetstid (tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning krävs).

BIC

En BIC-kod, eller Bank Identifier Code, är en unik kod som används för att identifiera en bank.

Fakturerbara timmar

Fakturerbara timmar är arbetstimmar som rapporterats på kundprojekt och som har ett angivet pris. Arbetstimmar som rapporterats på kundprojekt och som har ett timpris om 0 kr eller arbetstimmar som rapporterats på interna projekt betraktas som ej fakturerbara. Fakturerbara timmar är inte bara timmar som kan faktureras utan det är även ett nyckeltal för att följa upp timmar som har ökat projektets värde. Framför allt om man fakturerar ett fastpris, så betraktas dessa timmar som fakturerbara även om de inte faktureras var för sig.

Fakturerbara timmar %

Fakturerbara timmar är arbetstimmar som rapporterats på kundprojekt och som har ett angivet pris. Fakturerbara timmar % beräknas enligt följande: Fakturerbara timmar / Alla timmar * 100.

Fakturerad

Fakturerat belopp som består av arbetstimmar, reseersättningar och produkter/avgifter.

Fakturerade poster

Fakturerat belopp som består av den arbetstid och de reseersättningar och produkter som användaren har registrerat via vyn Tid & Utlägg.

Fakturering

Fakturering är summan av all fakturerad arbetstid, reseersättningar och produkter som har fakturerats till kunden. Begreppet Fakturering avser även processen att generera och skicka fakturor.

Faktureringsprognos

Faktureringsprognos är ett estimat eller förutsägelse om vilket belopp som kan komma att bli fakturerat för projektet. Detta värde kan t.ex. baseras på ett kontrakt, planerad fakturering av fasta avgifter eller erfarenheter från tidigare liknande projekt.

Faktureringsinformation

Projektets faktureringsinformation är en separat sektion där du kan ange alternativa faktureringsuppgifter för det aktuella projektet, om det avviker från kundens normala faktureringsinformation. Om projektets faktureringsinformation är tom kommer fakturorna att skickas enligt kundkortets faktureringsuppgifter.

Fakturering per timme

Detta nyckeltal består av: projektets fakturering/nedlagd tid i projektet.

Fakturering per timme, baserat på fakturering av arvode

Detta nyckeltal består av (fakturerad arbetstid + fakturerade produkter av arbetstypen arvode)/nedlagd tid i projektet.

Avdelning

En avdelning är en enhet inom ett företag (t.ex. Ekonomi, Marknad eller Försäljning) som representerar en specifik funktion i företaget. De kan även kallas divisioner eller affärsenhet. De kan även kallas divisioner eller affärsenhet. Avdelningar kan också användas för att representera olika länder i ett multinationellt företag.

Kostnadsställen

Kostnadsställen är specifika enheter eller avdelningar inom företaget som man vill kunna följa upp separat ur ett ekonomiskt perspektiv, t.ex. utifrån kostnader och budget. I Severa används kostnadställen vid integrationer mot ekonomisystem.

Timkostnad

Timkostnaden, eller arbetskostnaden, är vad en anställd kostar per timme. Den anställdes timkostnad definieras i användarens inställningar under Användarhantering.

Kostnader

Begreppet Kostnader avser alla kostnader i ett projekt som avser nedlagt arbete, kostnader för resor och produktkostnader.

Dagliga timmar

Dagliga timmar är det antal timmar den anställde förväntas arbeta varje dag. Om du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning beräknas flextiden som skillnaden mellan rapporterad tid och förväntade dagliga timmar. Arbete utöver de dagliga timmarna hanteras som övertid eller flextid och kan begränsas med en Daglig gräns. Den anställdes dagliga timmar definieras i användarens inställningar under Användarhantering i sektionen Arbetskontrakt.

Daglig gräns

Daglig gräns används för att sätta ett tak för hur manga arbetstimmar som en användare kan registrera på en dag för uträkningar av olika nyckeltal. Denna begränsning är endast tillgänglig om du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning, och värdet sätts vanligtvis som ett mindre antal timmar som får räknas med i uträkningen av flextid. Den anställdes dagliga gräns definieras i användarens inställningar under Inställningar > Användarhantering i sektionen Arbetskontrakt.

Slutdatum

Ett slutdatum, eller deadline, är det datum då ett projekt eller fas ska vara slutfört. Fakturans sista betalningsdag kallas “förfallodatum” i Severa.

Förfallodatum

Datum för betalning är det sista datum som en faktura förväntas bli betald.

Meddelanden via e-post

Meddelanden via e-post är automatiska e-postmeddelanden som skickas av Severa för att informera anställda om: - När användaren läggs till i en ny aktivitet - När en aktivitet som användaren skapat har bekräftats av andra deltagare - Dagens aktiviteter - Sammanfattning över föregående vecka. Meddelanden via e-post definieras i användarens inställningar under Inställningar > Användarhantering i sektionen Inställningar.

Anställds marginal

Den anställdes marginal beräknas som: Projektets marginal * Användarens andel i %.

Anställds försäljningsmarginal

Den anställdes försäljningsmarginal beräknas som: Projektets försäljningsmarginal * Användarens andel i %.

Uppskattad marginal

Uppskattad marginal är skillnaden mellan faktureringsprognos och utgiftsprognos. Den uppskattade marginalen beräknas som: Faktureringsprognos – Utgiftsprognos.

Uppskattad marginal %

Uppskattad marginal % är skillnaden mellan faktureringsprognos och utgiftsprognos, eller "faktureringsprognos – utgiftsprognos". Den uppskattade marginalen % beräknas som: (Faktureringsprognos – Utgiftsprognos) / Faktureringsprognos * 100.

Utgiftsprognos

Utgiftsprognosen visar de totala kostnaderna som förväntas belasta ett projekt under den tid det pågår.

Kostnader

Kostnader avser arbetstid, resekostnader och kostnader för produkter och tjänster. Dessa är vanliga kostnader som uppstår i arbetet med ett projekt och som kan hanteras som fakturerbara eller inte fakturerbara till kunden.

Export av data

Innehållet i många rapporter kan exporteras till komma-separerade filer (CSV) alternativt MS Excel-filer (XLS). De rapporter där knapparna med ikonerna CSV och XLS är aktiva kan exporteras, om knapparna är inaktiva innehåller rapporten värden som ej går att exportera.

Finanser över tiden

Många rapporter har ett filter som kallas Finanser över tiden, som ger dig möjlighet att välja olika typer av tidsperspektiv. Välj vilket tidsperspektiv du vill visa projektens finansiella data för.

Finvoice

Finvoice är ett standardiserat XML-format för att skicka elektroniska fakturor och som överförs till Svefaktura-format i Sverige.

Flextid

Se även Dagliga timmar.

Fakturerade timmar

Begreppet Fakturerade timmar summerar hur många timmar som hittills har fakturerats i projektet. Om du använder värdet Fakturerade timmar tillsammans med filtret Finanser över tiden kan du visa hur många timmar som har uppstått under den angivna tidperioden och som är hittills fakturerade.

IBAN

IBAN-nummer (International Bank Account Number) är en internationell standard för att identifiera bankkonton i olika länder.

Anslut till ett projekt

Användare kan ansluta sig till ett projekt i tidrapporteringsvyn när de ska rapportera tid och reseutlägg även om de inte är medlemmar i det aktuella projektet. Detta förutsätter att deras behörighetsprofil tillåter det samt att projektets inställning tillåter det (Anslutning tillåten).

Anslutning tillåten

Användare kan ansluta sig till ett projekt i tidrapporteringsvyn när de ska rapportera tid och reseutlägg även om de inte är medlemmar i det aktuella projektet. Detta förutsätter att deras behörighetsprofil tillåter det samt att projektets inställning tillåter det (Anslutning tillåten).

Nyckeltal (KPI)

Ett KPI (Key Performance Indicator) är ett nyckeltal som kan användas som mått på hur bra det går för verksamheten. I Severa finns fördefinierade nyckeltal som kan hittas under översikterna. Om du har versionerna Premium eller Enterprise av Severa kan du kan du även skapa egna KPI:er.

Nyckelord

Nyckelord är ord kopplade till Försäljningsprojekt, Projekt, Kontaktpersoner, Filer & länkar eller Användare. Nyckelorden kan sedan användas för utsökning i rapporter genom att begränsa urvalen till aktuella nyckelord. Till exempel kan en arkitektfirma vilja skilja på projekt riktade mot segmenten offentlig, industriell, kommersiell eller privat verksamhet och använda motsvarande nyckelord. Genom att skriva in ett sådant nyckelord i huvudsökfältet i Severa visas alla matchande resultat.

Nyckeltal (KPI)

Ett KPI (Key Performance Indicator) är ett nyckeltal som kan användas som mått på hur bra det går för verksamheten. Det finns ett antal fördefinierade nyckeltal som kan hittas under översikterna. Du kan även skapa egna KPI:er i Platinum- och Enterprise- versionen.

Arbetskostnader

Arbetskostnader är summan av de kostnader som har upparbetats av deltagarna i ett projekt.

Förlorade försäljningsprojekt

Begreppet Förlorade försäljningsprojekt används för att definiera ett försäljningsprojekt som aldrig ledde till affär. Offertstatusen i ett förlorat försäljningsprojekt kan även ändras till Ej godkänd, vilket resulterar i att sannolikheten sätts till 0% och försäljningsprojektet anses stängt.

Marginal

Marginal, eller bruttomarginal, är skillnaden mellan hittills fakturerat och totala kostnader, t.ex. arbetskostnader, utgifter och fasta avgifter. Marginalen i % beräknas som: (Hittills fakturerat – Totala kostnader) / Hittills fakturerat *100.

Om du använder tilläggstjänsten Intäktsregistrering kan du även välja att visa marginalen utifrån egna intäkter och kostnader (in-house) eller outsourcade intäkter och kostnader.

Marginal %

Marginal, eller bruttomarginal, är skillnaden mellan hittills fakturerat och totala kostnader, t.ex. arbetskostnader, utgifter och fasta avgifter. Marginalen i % beräknas som: (Hittills fakturerat – Totala kostnader) / Hittills fakturerat *100.

Kundgruppering

Kundgruppering är ett sätt att identifiera, klassificera och kategorisera era kunder för marknadsförings- och rapporteringsändamål. Kundgrupperna hanteras under Inställningar > Kundgruppering.

Ej godkända arbetstimmar

Antalet arbetstimmar som har granskats men inte godkänts. Endast tillgängligt om du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning.

Ej granskade arbetstimmar

Antalet arbetstimmar som ännu inte har granskats. Endast tillgängligt om du använder tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning.

OAuth

OAuth (Open Authorization) är en öppen standard för delegering av åtkomst, som ofta används för att ge applikationer tillgång till information utan att dela lösenord.

Organisation

En organisation används för att visa ett pågående samarbete med en annan organisation i Severa, vilket kan vara en kund, en underleverantör eller en affärspartner som du vill spara information om. En kund kan ha flera kontaktpersoner, flera adresser och flera projekt.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är kostnader som avser allt annat än arbetskostnader, t.ex. kostnader avseende produkter och resekostnader) som belastar ett projekt.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en procentuell ränta som läggs på fakturans belopp som ersättning för att fakturan betalas efter fakturans förfallodag. I Severa definieras dröjsmålsränta under Inställningar > Organisation > Avdelningar, under Inställningar > Fakturering eller under Kund > Kundinställningar > Faktureringsinformation.

Övertid

Begreppet Övertid används för de timmar som en användare rapporterar utöver de förväntade arbetstimmarna. Övertidsersättningen definieras under Inställningar > Övertidsersättning och utpriset mot kund definieras i prislistorna. En användare kan rapportera övertid i rapporteringsvyn Tid & Utlägg om administratören har definierat möjligheten att registrera övertid.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är det villkor som avgör när en faktura ska betalas räknat från fakturans datum. Köparen har på sig den tiden att säkerställa att betalningen är säljaren tillhanda inom den utsatta tidsramen. Om betalningsvillkoren är t. ex. 30 dagar ska hela fakturans belopp vara säljaren tillhanda inom 30 dagar från fakturans datum.

Traktamenten

Traktamenten används som en fast ersättning per dag till den anställde för att täcka utgifter som den anställde har under resor i tjänsten.

Behörigheter

Behörigheter definierar vilken information användare ser i Severa. Det finns fyra standardprofiler och alla användare tilldelas en behörighetsprofil. Under Inställningar > Användarhantering kan du öppna en användares profil och under Behörigheter välja en standardgrupp eller göra ytterligare anpassningar utifrån den behörighetsgrupp personen tillhör.

Faser

Faser används för att bryta ner ett projekt i mindre delmoment och kan även utgöras av aktiviteter. En fas kan vara ett delmoment till ett projekt eller ett delmoment i en annan fas och har en starttid och sluttidpunkt. Det är också möjligt att definiera en standardarbetstyp per fas för.

Prislista

En prislista är en sammanställning av de avgifter som ska faktureras för olika arbetstyper och personer, ett generellt genomsnittspris (förinställt pris), priser för övertid, reseutlägg och produkter. Även om priserna för produkter kan definieras under systeminställningarna så kan priserna även justeras per prislista.

Pris för godkända timmar

Begreppet Pris för godkända timmar är värdet av de arbetstimmar som har blivit godkända genom Godkännande av arbetstid, men ännu ej fakturerade. Detta värde är endast tillgängligt om man arbetar med flöden för godkännande av arbetstid.

Pris för icke-granskade timmar

Begreppet Pris för icke-granskade timmar är värdet av de arbetstimmar som ännu inte har blivit granskade och godkända genom Godkännande av arbetstid. Detta värde är endast tillgängligt om man arbetar med flöden för godkännande av arbetstid.

Sannolikhet

Begreppet Sannolikhet används för att bedöma hur stor chans det är att affären blir beställd. Denna procentsats definieras i kombination med försäljningsstatus, men kan även justeras manuellt under försäljningsprocessen. Försäljningsstatus och sannolikhet definieras under Inställningar > Försäljningsstatus. Sannolikheten kan även användas som parameter i rapporter och analyser om försäljningsprojekt.

Produktivitet

I systeminställningarna definierar du om varje arbetstyp ska kategoriseras som Produktiv eller Ej produktiv tid. Undantag: Om en arbetstyp definieras som Ej produktiv i systeminställningarna men ändå har ett pris ut mot kund, anses den som fortfarande som produktiv.

Produktivitet beräknas enligt följande:

  • Produktiv arbetstid = rapporterade arbetstimmar som är av en arbetstyp som definierats som produktiv
  • Ej produktiv arbetstid = rapporterade arbetstimmar som är av en arbetstyp som definierats som Ej produktiv och som har ett pris = 0 kr
  • All arbetstid = alla rapporterade arbetstimmar

Produktivt %

Produktivt % = (Produktiv arbetstid + Ej produktiv arbetstid)/All arbetstid *100

Förlopp

I projektrapporten visas kolumnen Förlopp. Stängda projekt har förloppet 100%. För öppna projekt (både kundprojekt och interna projekt) beräknas förloppets % utifrån projektets startdatum och slutdatum. Om projektet saknar slutdatum antas slutdatum vara dagens datum +30 dagar framåt.

Beräkningen utgår ifrån att en dag har 24h och beräkningen tar även hänsyn till aktuellt datum och tid. Förloppet i % beräknas som: (aktuellt datum och tidpunkt i timmar – startdatum och tidpunkt i timmar)/Möjlig tid från start- till sluttidpunkten *100.

Projekt

Anställda kan rapportera tid och utlägg på ett projekt. Det finns två typer av projekt: Kundprojekt (externa) och Interna projekt. Interna projekt kan inte faktureras. Projekt har sluttidpunkter, nyckelord, beskrivningar och kan även ha andra kopplade resurser eller prognoser till sig.

Projektets slutförandegrad

Projektets slutförandegrad beräknas som: (antal registrerade arbetstimmar/uppskattat antal arbetstimmar) *100. Den procentuella slutförandegraden ökar ju fler arbetstimmar som rapporteras på projektet (även om timmarna ännu inte är godkända). Klicka på det länkade värdet för projektets slutförandegrad för att manuellt överrida procentsatsen om de underliggande värdena behöver justeras.

Projektstatus

Projektets status används som ett hjälpmedel för att hitta och följa upp projekt. Projektstatus ändras högst upp på projektsidan och statusen ändras genom att klicka på drop-down-menyn och välja en status, där du även kan ange en notering om statusbytet.

Projektets lönsamhet %

Begreppet Projektets lönsamhet % beräknas som: Hittills fakturerat/Projektets värde av timmar * 100. Detta nyckeltal är ett standardnyckeltal per aktuellt datum och kan inte justera utifrån en annan tidslinje.

Projektmallar

Du kan använda projektmallar som bas när du skapar en projektplan. När du kopierar projektplanen kan du välja om du vill återanvända faser, aktiviteter, resursallokering och/eller prissättningen.

Förväntat värde

Begreppet Förväntat värde används för att estimera värdet av ett uppdrag om det blir beställt och slutfört. Detta värde definieras på fliken Försäljning i ett försäljningsprojekt eller projekt.

Klart för fakturering

Beloppet som visas överst i projektöversikten är det belopp som är klart för fakturering baserat på godkända arbetstimmar, produkter och reseersättningar som ännu inte har blivit fakturerade per dagens datum. Klicka på knappen Klart för fakturering för att skapa en faktura för projektet eller välj Ny > Faktura för att lista alla projekt som har arbetstimmar, produkter eller reseersättningar som är klara för fakturering per det aktuella datumet. Via menyn Ny > Faktura kan du även skapa fakturor för flera kunder och projekt på samma gång och även skapa samlingsfakturor till en kund med flera projekt.

Återstående fakturering

Begreppet Återstående fakturering beräknas som: Faktureringsprognos – Hittills fakturerat.

Återstående kostnad

Begreppet Återstående kostnad beräknas som: Utgiftsprognos – Totala kostnader (de kostnader som belastat projektet per dagens datum). Formeln för att beräkna återstående kostnad är: Utgiftsprognos – Totala kostnader.

Återstående kostnad

Begreppet Återstående kostnad beräknas som: Utgiftsprognos – Totala kostnader (de kostnader som belastat projektet per dagens datum). Formeln för att beräkna återstående kostnad är: Utgiftsprognos - Totala kostnader.

Intäkter

Intäkter är värdet av de prestationer som företaget har genererat genom försäljning av varor och tjänster, före avdrag för kostnader. I Severa är Intäkter den prognostiserade eller faktiska intäkten som anges i ett projekt på fliken Finanser eller genom tilläggstjänsten Intäktsregistrering. Intäkterna redovisas på fliken Finanser, men kan även analyseras per kund eller avdelning med hjälp av rapporter. Som standard beräknas intäkterna per projekt automatiskt utifrån gjord fakturering. Intäkten redovisas på den period som angetts i fakturans fält Registreringsdatum (som finns under sektionen Detaljerad information) i samband med att fakturans status sätts till Skickad.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet har att göra med moms och innebär att varor eller tjänster som levereras över landsgränser inte beskattas av säljaren. Det är istället köparens ansvar att beräkna, rapportera och betala skatter avseende transaktionen. I Severa kan du antingen definiera Omvänd skattskyldighet på kundkortet under fliken Kundinställningar eller för en specifik faktura under sektionen Detaljerad information. När du använder Omvänd skattskyldighet kommer inga skatter att redovisas på fakturan och texten du anger i fältet Beskrivning av omvänd skattskyldighet kommer att visas på fakturan, i enlighet med EU-lagstiftning. OBS: Om fakturor med omvänd skattskyldighet överförs till ett bokförings- eller faktureringssystem kommer man behöva justera momsen per överförd rad manuellt, eftersom omvänd skattskyldighet inte tar bort skatten på respektive fakturarad.

Försäljningsprojekt

Ett försäljningsprojekt är en affärsmöjlighet med säljstatusen Pågår. Eftersom ett försäljningsprojekt varken är Vunnet eller Förlorat betraktas det som en affärsmöjlighet som fortfarande är aktuellt för uppföljning i försäljningsöversikten.

Försäljningsmarginal

Försäljningsmarginal är skillnaden mellan hittills fakturerat och fasta och övriga kostnader. Försäljningsmarginal beräknas som: Hittills fakturerat – Övriga kostnader.

Försäljningsmarginal %

Försäljningsmarginal i % beräknas som (Hittills fakturerat-Övriga kostnader)/Hittills fakturerat * 100.

Sannolikhet

Sannolikheten i % för ett försäljningsprojekt beskriver hur stor sannolikheten är att det aktuella försäljningsprojektet leder till vunnen affär, och procentsatsen är kopplad till försäljningsstatusen. I samband med resursallokering kan detta värde även användas för att visa hur stor mängd resurser som förväntas behövas för att utföra vunna respektive sannolika projekt.

Försäljningsstatus

Försäljningsstatusen visar hur ett försäljningsprojekt förflyttar sig under säljprocessen och slutligen stängs som en vunnen affär eller en förlorad affär. Under försäljningsprocessens gång är det viktigt att den ansvarige säljaren uppdaterar försäljningsstatusen så att försäljningsöversikten, försäljningsrapporter och övriga nyckeltal återspeglar den faktiska situationen. Försäljningsprojekt som har blivit Vunna betraktas som Projekt (för genomförande). Vunna försäljningsprojekt får en försäljningsstatus motsvarande ”Beställning” och förlorade försäljningsprojekt får en försäljningsstatus motsvarande ”Avböjt förslag”. Vunna och förlorade försäljningsprojekt har en sannolikhet om 0%. Statusar definieras under Inställningar > Försäljningsstatus.

Andel i %

Begreppet Andel i % beräknas som: (Användarens andel av fakturering ) / (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet) * 100. Den procentuella andelen kan även justeras manuellt på projektnivå under Teamets produktivitet. Det vanligaste är att göra detta vid ett projekts avslut då eventuella justeringar behöver göras per medarbetare.

Andel av fakturering

Begreppet Andel av fakturering visar hur stor del av faktureringen som varje projektmedlem har bidragit med. Nyckeltalet Andel av fakturering är det standardvärde som används i organisationen och definieras ytterligare under Teamets produktivitet i Inställningar. Begreppet Andel av fakturering beräknas som: (Användarens antal timmar eller Användarens värde av timmar eller Användarens kostnad av timmar) / (Projektets antal timmar eller Projektets värde av timmar eller Projektets kostnad av timmar) * (Hittills fakturerat utifrån gjorda val i inställningarna) d.v.s Arbetstimmar, Resekostnader, Artiklar, Arvoden och/eller Leverantörskostnader. Andel av fakturering kan även justeras manuellt på projektnivå under Teamets produktivitet. Det vanligaste är att göra detta vid ett projekts avslut då eventuella justeringar behöver göras per medarbetare.

Andel av fakturering per timme

Begreppet Andel av fakturering per timme beräknas som: Andel av fakturering / Antal rapporterade timmar, oavsett intern eller extern tid.

Andel av fakturering, efter anställds kostnad

Nyckeltalet Andel av fakturering baserat på anställds kostnad baseras på medarbetarens internkostnad. Till exempel kommer en medarbetare som kostar 400 kr/h anses ha bidragit mer till projektet än någon som kostar 300 kr/h. Begreppet Andel av fakturering, efter anställds kostnad beräknas som: (Användarens internkostnad) / (Projektets totala arbetskostnad) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet).

Andel av fakturering, efter antal timmar

Nyckeltalet Andel av fakturering baserat på antal timmar baseras på antal timmar och medarbetaren får tillgodoräkna sig den andel av faktureringen som baseras på hur många timmar personen har lagt på ett specifikt projekt i förhållande till all tid i projektet. Till exempel kommer en medarbetare som har rapporterat 15 timmar anses ha bidragit mer till projektet än någon som har rapporterat 5 timmar på samma projekt. Begreppet Andel av fakturering, efter antal timmar beräknas som: (Användarens antal timmar) / (Projektets antal timmar) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet).

Andel av fakturering, efter värde av timmar

Den vanligaste beräkningen baseras på värdet av timmar. Det innebär att medarbetarens andel beräknas utifrån vilket arbete de har utfört och hur detta arbete har värderats enligt prislistan. Till exempel kommer en medarbetare som har lagt konsultarbete till priset av 1300 kr/h anses ha bidragit mer än en person som har lagt tid på administrativt arbete till priset av 0 kr/h. Begreppet Andel av fakturering, efter värde av timmar beräknas som: (Användarens värde av timmar) / (Projektets värde av timmar) * (Hittills fakturerat, utifrån inställningarna i projektmedlemmars produktivitet).

Totala kostnader

Begreppet Totala kostnader är summan av alla kostnader för arbetstimmar, produkter och resekostnader.

Totalt fakturerat pris

Begreppet Totalt fakturerat pris är värdet av alla fakturerade arbetstimmar (exkl. fasta arvoden). Om ni använder valutahantering för fakturering visas värdet i projektets valuta.

Totalt fakturerat pris

Begreppet Totalt fakturerat pris är värdet av alla fakturerade arbetstimmar (exkl fasta arvoden).

Ej fakturerad

Begreppet Ej fakturerad är det värde som är klart för fakturering till kunden. Värdet inkluderar avgifter, resekostnader, arbetstimmar och arvoden.

Använd försäljningssannolikhet

I rapporter och grafer för analys av resursallokering finns ett val som heter Använd försäljningssannolikhet. Standardinställningen är Ja, vilket innebär att beräkningen av försäljningsprojektets resursbehov kommer att anpassas efter dess angivna försäljningssannolikhet.

Exempel: Om ett försäljningsprojekt har 50% sannolikhet att bli beställt och valet för att använda försäljningssannolikheten är Ja, så kommer en ursprunglig beläggning om 50% att ändras till 25% (0,5 * 0,5 = 0,25 ). Om försäljningsprojektet är vunnet kommer försäljningssannolikheten vara 100% och då kommer den ursprungliga beläggningen om 50% att ligga kvar (0,5*1=0,5).

Försäljningssannolikheten påverkar bara grafiska rapporter över resursallokeringar, inte den faktiska allokeringen som lagts i projektet och som kan redigeras manuellt.

Användare

Personer som använder Severa betraktas som användare. Användare kan vara aktiva eller inaktiva. Användarkonton hanteras i Inställningar > Användarhantering.

Användarlicenser

Användarlicenser i Severa är antalet tillgängliga licenser för aktiva användare. Användare som har administratörsrättigheter kan se tillgången på användarlicenser under Användarhantering.

Timmarnas värde

Begreppet Timmarnas värde beräknas som: Antal timmar * Pris/h. Värdet beräknas per anställd utifrån deras rapporterade tid samt per projekt utifrån de timmar som rapporterats på det aktuella projektet. Detta värde är särskilt intressant när man arbetar med fastprisprojekt och vill kunna jämföra med hur stort värde som har upparbetats löpande.

Värde av timmar

Begreppet Värde av timmar beräknas som: Timmarnas värde / Antal rapporterade timmar för alla medarbetare.

Vunnet försäljningsprojekt

Begreppet Vunnet försäljningsprojekt används för att tydliggöra att ett försäljningsprojekt är beställt. Säljstatusen hos ett vunnet försäljningsprojekt ändras till Beställning och dess sannolikhet blir 100%.

Justering av flextidssaldo

En medarbetares flextidssaldo kan justeras manuellt. Detta görs under Inställningar > Användarhantering genom att öppna användarens profil och justera saldot.

Flextidssaldo

Begreppet Flextidssaldo beräknas som skillnaden mellan medarbetarens inrapporterade tid och den förväntade arbetstiden i medarbetarens arbetskontrakt.

Arbetstimmar

Begreppet Arbetstimmar används som samlingsbegrepp för all tid som medarbetare rapporterar på kundprojekt eller interna projekt. Arbetstimmar rapporteras mot ett projekt och dess faser samt kan vara fakturerbara eller icke-fakturerbara.

Arbetstyper

En lista över olika typer av utfört arbete eller roller inom företaget. Arbetstyper definieras under Inställningar > Arbetstyper. När medarbetaren registrerar arbetstid i ett projekt eller fas kommer systemet att föreslå en standardarbetstyp. Användaren kan manuellt ändra den föreslagna arbetstypen.

Den föreslagna arbetstypen baseras på följande inställningar och i följande ordning:

  1. Definierad standardarbetstyp för en fas
  2. Definierad standardarbetstyp för ett projekt
  3. Användarens standardarbetstyp


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.