Med dataimporter kan du snabbt lägga till stora mängder data till organisationen genom att ladda upp en CSV-fil.

Det enklaste sättet att komma igång är att navigera till Inställningar > Importera data> Import av projektavgifter, och ladda ner mallfilen. Mallfilen innehåller alla tillgängliga kolumnnamn och exempel på hur din data ska se ut i CSV-filen.

Flera valutor

Om din organisation använder flera valutor, är det möjligt att välja i vilken valuta data finns i CSV-filen. Detta val gäller både enhetspris och enhetskostnad i filen. Som standard används bolagets basvaluta. Förutom basvalutan finns alla aktiva organisationsvalutor, som har valutakurser, tillgängliga. Det är obligatoriskt att välja ett värde och det görs innan man laddar upp CSV-filen. Systemet kommer att använda de valutakurser som angetts i Inställningar för att konvertera priser eller kostnader till projektets basvaluta och faktureringsvaluta.

Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt dataimporter.

Att notera innan du börjar

 • Data kan importeras i en CSV-fil
 • CSV-filer kan skapas och redigeras med kalkylprogram
 • Använd inte dubbla citattecken ("), semikolon (;) och radbrytningar (Enter) i dina data
 • Använd semikolon (;) som fältavgränsare i filen. Också komma (,) kan användas.
 • Specialtecken, inklusive Ä, Ö, Å, måste kodas enligt ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 eller UTC-8.

Importera data

 1. Gå till Inställningar > Importera data > Import av projektavgifter
 2. Välj den fil som du vill importera från din dator (dra och släpp eller bläddra bland dina filer)
 3. Kontrollera status på innehållet i filen i vyn Importera data och åtgärda eventuella fel
 4. Klicka på Importera data när granskningen är klar
 5. Efter lyckad import visas en lista över importerade projektavgifter (avgifter och kostnader)
  • Om du får några felmeddelanden i detta skede, korrigera data eller ta bort raden och försök igen.

Fältformatering

För att avgifterna ska kopplas till korrekt Projekt finns det flera alternativ för hur du fyller i CSV-filen. Det snabbaste alternativet är att använda projektnummer för att hitta rätt projekt (du behöver inte ange kunduppgifter eller projektnamn). Om projektnamn används i stället, måste information om kunden också anges.

Nedan finns kolumnnamn med information om vilken fältformatering som krävs för korrekt uppladdning av CSV-filen.

Fältnamn Fälttyp Begränsningar Kommentar
Projektnummer Numeriskt
Momsregistreringsnummer Max 50 tecken. Måste vara exakt samma som kundens momsregistreringsnummer. Om kunden inte hittas med det angivna momsregistreringsnumret, används kundnumret för att hitta rätt kund.
Kundnummer Numeriskt Om kunden inte hittas med det angivna kundnumret, används kundnamnet för att hitta rätt kund.
Kundnamn Text Max 100 tecken. Används om kunden inte hittades med momsregistreringsnummer eller kundnummer.
Projektnamn Max 100 tecken. Obligatoriskt endast om projektnumret inte har angetts. Namnet måste stämma överens exakt och projektet måste tillhöra kunden.
Produktidentifierare Max 100 tecken. Inte obligatoriskt. Om angivet, mappas raden till en aktiv produkt (i produktregistret).
Beskrivning Text Max 100 tecken. Om produktidentifierare anges, är beskrivning inte obligatorisk och produktnamn används som både namn och beskrivning. Om produktidentifierare inte anges, är beskrivning obligatorisk.
Kvantitet Max 4 decimaler. Kan vara mellan -100000 och 1000000 (men inte noll).
Enhet Max 50 tecken. Inte obligatoriskt. Om enheten inte har angetts, men produktidentifierare anges, används enheten från produkten.
Enhetspris Pris kan ha 2 decimaler. Priset är obligatoriskt att ange om artikeln inte är kopplad till en produkt med hjälp av en produktidentifierare. Priset kan vara positivt eller negativt. Lämna enhetspriset tomt om du vill att priset ska vara noll. Om produktidentifierare anges och enhetspriset lämnas tomt, baseras priset på prissättning, antingen genom att produkten har prissättning på projektet, prislistan eller i produktregistret. Om produkten inte har ett pris, är priset 0. I CSV-filen anges priset antingen i organisationens basvaluta eller i vald valuta. Olika valutor kan endast användas om tillägget för flera valutor är aktivt. Priset konverteras alltid med valutakurs till projektets valuta.
Enhetskostnad Kostnad kan ha 2 decimaler. Kostnaden är obligatorisk att ange om artikeln inte är kopplad till en produkt med hjälp av en produktidentifierare. Kostnaden kan vara positiv eller noll. Om produktidentifierare anges och enhetskostnaden lämnas tom, kommer kostnaden för artikeln från produktregistret. Om produkten inte har en kostnad, är kostnaden 0. I CSV-filen anges kostnaden antingen i organisationens basvaluta eller i vald valuta. Olika valutor kan endast användas om tillägget för flera valutor är aktivt. Kostnaden konverteras alltid med valutakurs till projektets valuta.
Moms Inte obligatoriskt. Om en momssats anges, används den. Angiven momssats måste finnas i organisationens momsinställningar och vara aktiv. Om en momssats inte anges, får artikeln den antingen från kund, produkt (om en produktidentifierare används) eller från organisationens standardmomssats.
Datum Format "dd.mm.yyyy". Inte obligatoriskt. Om det inte anges, får artikeln dagens datum. Datumet kan vara dagens datum, tidigare eller senare.
Anställningsnummer Max 100 tecken. Inte obligatoriskt. Om det anges, används det för att hitta en aktiv användare i Severa. Om det anges ignoreras användarens namn.
Användarens namn Text Max 100 tecken. Inte obligatoriskt. Om anställningsnumret inte har angetts, används användarens namn för att hitta användaren. Formatet är "Förnamn Efternamn".


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.