Activiteit

Activiteiten zijn taken, opdrachten, to-do's of agenda-items die aandacht vereisen. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld telefoongesprekken, deadlines, vergaderingen of vakanties zijn.

Jaaromzet

De jaarlijkse omzet van de klant geeft de bedrijfsgrootte aan. De jaaromzet wordt niet automatisch bijgewerkt.

API

Met het begrip API wordt de programmeerinterface van de applicatie aangeduid. Hiermee wordt de interactie tussen de verschillende softwareapplicaties mogelijk gemaakt. De interactie komt via programmeercode voor het ophalen en verzenden van gegevens tot stand.

Goedgekeurde uren

Werkuren die via Werkurengoedkeuring zijn goedgekeurd (hiervoor is de add-on Geavanceerde urenregistratie vereist).

BIC

Een BIC, ofwel een Bank Identifier Code, is de unieke identificatiecode van een bank.

Factureerbare uren

Factureerbare uren zijn werkuren met een prijs die voor projecten worden ingevoerd. Werkuren die voor klantprojecten met een prijs van 0,00 of voor interne projecten worden ingevoerd, worden als niet-factureerbaar beschouwd. Factureerbare uren zijn niet alleen gefactureerde werkuren. Het is een KPI die aangeeft welke werkuren waarde aan de projecten hebben toegevoegd. Vooral wanneer op basis van vaste vergoedingen wordt gefactureerd, beschouwt men werkuren vaak als factureerbaar, ook al worden ze niet gefactureerd.

% Factureerbare uren

Factureerbare uren zijn werkuren met een prijs die voor projecten worden ingevoerd. Formule om het percentage factureerbare uren te berekenen: Factureerbare uren / Alle uren * 100.

Gefactureerd

Gefactureerd aantal werkuren, reizen en producten/vergoedingen.

Gefactureerde invoer

Gefactureerd aantal werkuren, reizen en vergoedingen die door de gebruiker via Uren en declaraties zijn ingevoerd.

Facturatie

Facturatie is het totaal van gefactureerde werkuren, reiskosten en producten die voor betaling aan de klant zijn gefactureerd. Facturatie kan ook betekenen: het proces waarmee een rekening of factuur wordt verzonden.

Factureringsprognose

De factureringsprognose is een schatting of een voorspelling van hoeveel er voor een project zal worden gefactureerd en deze prognose kan aan het gedeelte Financieel van een project worden toegevoegd. De prognose kan gebaseerd zijn op een contract of op vergelijkbare projecten die in het verleden zijn uitgevoerd.

Facturatiegegevens

De Facturatiegegevens in de projectinstellingen bieden een alternatieve plek om aan te geven waar facturen naartoe moeten worden verzonden voor het geval het factuuradres van een project afwijkt van het factuuradres van de klant. Als er geen facturatiegegevens voor een project zijn opgegeven, dan worden facturen automatisch naar het factuuradres van de klant verzonden.

Facturatie per uur

De formule om facturatie per uur te berekenen is: Projectfacturatie / Ingevoerde werkuren voor het project.

Facturatie per uur, gebaseerd op facturatie van eigen werk

Projectfacturatie waarbij alleen de facturatie van werkuren en producten met producttype "Eigen werk" wordt meegenomen.

Afdeling

Een afdeling is een onderdeel van een bedrijf (bijvoorbeeld boekhouding, marketing, verkoop) met een specifieke functie binnen de organisatie. Ze worden ook wel business units genoemd. Afdelingen kunnen ook worden gebruikt om vestigingen van een multinational aan te duiden.

Kostenplaats

Kostenplaatsen zijn afzonderlijke eenheden of afdelingen binnen een bedrijf voor de verantwoording van kosten en budgetten. In Severa worden kostenplaatsen in combinatie met financiële integraties gebruikt.

Kosten per uur

Kosten per uur (ofwel arbeidskosten) zijn de kosten van een medewerker per uur. De kosten per uur worden op de arbeidsovereenkomst van de medewerker vermeld. Deze overeenkomst bevindt zich op de gebruikerspagina in Gebruikersbeheer.

Kosten

Kosten zijn de totale arbeids-, reis- en productkosten voor een project.

Uren per dag

De daglimiet is het maximaal toegestane aantal werkuren dat een medewerker mag invoeren. De limiet is alleen beschikbaar als de add-on Geavanceerde urenregistratie wordt gebruikt. De limiet geeft meestal aan welke uren boven het afgesproken aantal uren per dag nog meetellen voor het werkurensaldo. Uren per dag worden beheerd in Gebruikersbeheer door de pagina van de medewerker te openen en naar het gedeelte Arbeidsovereenkomsten te gaan.

Daglimiet

De daglimiet is het maximaal toegestane aantal werkuren dat een medewerker mag invoeren. Uren per dag zijn het aantal uren dat een medewerker op een normale werkdag wordt geacht te werken. Bij het gebruik van de add-on Geavanceerde urenregistratie zijn de uren per dag het uitgangspunt voor de berekening van het werkurensaldo. Werk buiten de uren per dag kan als overuren worden beschouwd. Met een daglimiet kan het aantal toegestane overuren worden gelimiteerd. Uren per dag worden beheerd in Gebruikersbeheer door de pagina van de medewerker te openen en naar het gedeelte Arbeidsovereenkomsten te gaan.

Deadline

Een deadline is de datum waarop een project of fase voltooid moet zijn. De deadline voor een factuur in Severa wordt de "vervaldatum" genoemd.

Vervaldatum

De term vervaldatum wordt gebruikt voor de datum waarop een factuur moet zijn betaald.

E-mailnotificaties

E-mailnotificaties zijn automatische e-mails die Severa verzendt om medewerkers te informeren: - Als er een gebruiker aan een nieuwe activiteit is toegevoegd - Als een activiteit die iemand heeft aangemaakt door andere deelnemers is bevestigd - Over activiteiten die vandaag op de agenda staan - Over hoogtepunten van de vorige week. E-mailnotificaties worden beheerd in Instellingen > Gebruikersbeheer door de pagina van de medewerker te openen en naar het gedeelte Instellingen te gaan.

Marge per medewerker

De marge per medewerker wordt als volgt berekend: Projectmarge * Aandeel van gebruiker in %.

Verkoopmarge per medewerker

De verkoopmarge per medewerker wordt als volgt berekend: Verkoopmarge van project * Aandeel van gebruiker in %.

Geschatte marge

De geschatte marge is het verschil tussen de factureringsprognose en de prognose van de kosten. De formule om de geschatte marge te berekenen is: Factureringsprognose - Kostenprognose.

Geschatte marge %

De geschatte marge is het verschil tussen de factureringsprognose en de prognose van de kosten, ofwel 'factureringsprognose - kostenprognose'. De formule om het geschatte margepercentage te berekenen is: (Factureringsprognose - Kostenprognose / Factureringsprognose) * 100.

Kostenprognose

De totale kosten die naar verwachting moeten worden gemaakt om een bepaald project te voltooien.

Kosten

Kosten bestaan onder andere uit werkuren, reiskosten en vergoedingen voor producten of diensten. Het zijn de normale zakelijke uitgaven die al dan niet aan de klant kunnen worden doorberekend.

Export

Gegevens uit rapporten kunnen als een csv-bestand (waarden gescheiden door komma's) of als een xls-bestand (Microsoft Excel) worden geëxporteerd. Er kunnen gegevens worden geëxporteerd als het csv- en xls-pictogram actief zijn. Als de pictogrammen niet-actief zijn, kunnen er geen gegevens worden geëxporteerd.

Tijdvak

Bepaalde rapporten hebben het filter Tijdvak. Hiermee opent u een vervolgkeuzelijst met tijdvakken. Selecteer van welk tijdvak u de financiële gegevens van projecten wilt weergeven.

Finvoice

Finvoice is de naam van een gestandaardiseerd xml-formaat voor elektronisch factureren.

Flextijd

Flextijd is hetzelfde als het werkurensaldo.

Gefactureerde uren

Het aantal uren dat al voor een project is gefactureerd. De resultaatkolom van de gefactureerde uren zal, wanneer deze op rapporten in combinatie met het filter Tijdvak wordt gebruikt, het aantal gefactureerde uren voor dat tijdvak weergeven.

IBAN

Met IBAN's (International Bank Account Number) worden bankrekeningen van verschillende landen op een gestandaardiseerde manier aangeduid.

Project koppelen

Medewerkers kunnen vanuit de pagina's voor werkuurinvoer en reiskostenvergoedingen aan een project worden gekoppeld als zij daarvan nog geen lid zijn. Het koppelen aan projecten wordt beheerd met Toestemmingsprofielen en in de weergave Projectinstellingen (Koppelen toegestaan).

Koppelen toegestaan

Medewerkers kunnen vanuit de pagina's voor werkuurinvoer en reiskostenvergoedingen aan een project worden gekoppeld als zij daarvan nog geen lid zijn. Het koppelen aan projecten wordt beheerd met Toestemmingsprofielen en in de weergave Projectinstellingen (Koppelen toegestaan).

Belangrijke prestatie-indicator (KPI)

Een belangrijke prestatie-indicator (KPI) is een maat voor de prestaties van een bedrijf. Severa bevat kant-en-klare KPI-waarden bij de overzichten. U kunt ook uw eigen KPI's maken als u met de Premium- of Enterprise-versie van Severa werkt.

Trefwoorden

Trefwoorden zijn woorden die zijn gekoppeld aan Verkoopprojecten, Projecten, Contactpersonen, Bestanden en links of Gebruikers. Trefwoorden kunnen in zoekopdrachten en rapporten worden gebruikt om de resultaten af te bakenen. Voorbeeld: een architectenbureau dat met openbare, industriële, commerciële en particuliere projecten werkt, kan de verschillende projecten met trefwoorden omschrijven. Als vervolgens een van de trefwoorden in de zoekfunctie van het bovenste menu wordt getypt, dan worden snel alle relevante projecten weergegeven.

KPI

Een belangrijke prestatie-indicator (KPI) is een maat voor de prestaties van een bedrijf. Severa bevat kant-en-klare KPI-waarden bij de overzichten. U kunt ook uw eigen KPI's maken met de Platinum- en Enterprise-versie.

Arbeidskosten

De arbeidskosten zijn het bedrag dat wordt betaald voor de werkuren die voor een project zijn ingevoerd.

Verloren verkoopprojecten

De term verloren verkoopproject wordt gebruikt voor een verkoopproject dat niet resulteert in een order. De verkoopstatus van een verloren verkoopproject kan worden gewijzigd in "Afgewezen offerte", waardoor de Waarschijnlijkheid automatisch op nul wordt gezet. Het verkoopproject kan ook worden gesloten.

Marge

Marge (ook wel brutomarge genoemd) is het verschil tussen de facturering en de totale kosten, zoals arbeidskosten en vaste kosten. De formule om de marge als percentage te berekenen wordt gedefinieerd als: (Facturering - Totale kosten) / Facturering * 100%.

Als u de add-on Omzetverantwoording gebruikt, dan kunt u ook de Marge van niet-uitbesteed werk weergeven, het verschil tussen de facturering van inkomsten uit niet-uitbesteed werk, interne kosten, marge van uitbesteed werk en het verschil tussen de facturering van uitbesteed werk en kosten van uitbesteed werk.

Marge %

Marge (ook wel brutomarge genoemd) is het verschil tussen de facturering en de totale kosten, zoals arbeidskosten en vaste kosten. De formule om de marge als percentage te berekenen wordt gedefinieerd als: (Facturering - Totale kosten) / Facturering * 100%.

Marktsegmentatie

Marktsegmentatie is een manier om uw klanten te identificeren, te classificeren en te categoriseren voor marketing- en rapportagedoeleinden. Segmenten worden beheerd in Instellingen > Marktsegmenten.

Niet-goedgekeurde uren

Het aantal werkuren dat is gecontroleerd maar niet goedgekeurd. Alleen beschikbaar als de add-on Geavanceerde urenregistratie wordt gebruikt.

Niet-gecontroleerde uren

Het aantal werkuren dat nog niet is gecontroleerd. Alleen beschikbaar als de add-on Geavanceerde urenregistratie wordt gebruikt.

OAuth

OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor gedelegeerde toegang die meestal wordt gebruikt om zonder wachtwoord toegang tot applicatiegegevens te geven.

Organisatie

Een organisatie is bij Severa de verslaglegging van een zich ontwikkelende relatie. Met Klanten wordt uw eigen organisatie bedoeld, maar ook de klanten, leveranciers en zakenpartners waarvan u de gegevens in het systeem opslaat. Aan klanten kunnen meerdere contactpersonen, adressen en projecten worden gekoppeld.

Overige kosten

Overige kosten zijn het bedrag dat wordt betaald voor andere zaken dan werkuren (bijvoorbeeld producten en reiskosten) met betrekking tot een project.

Achterstandsrente

De achterstandsrente is een percentage van het te betalen bedrag op een factuur dat wordt toegevoegd aan het totale factuurbedrag wanneer de factuur vervalt. In Severa wordt de achterstandsrente vermeld bij Instellingen > Organisatie > Afdelingen, bij Instellingen > Facturatie of bij Klant > Klantinstellingen > Facturatiegegevens.

Overuren

Overuren zijn de ingevoerde werkuren die buiten de normale werkuren vallen. De tarieven van de overuren worden beheerd bij Instellingen > Werkuurtarieven, en kunnen bij de prijslijsten worden aangepast. Medewerkers kunnen bij het invoeren van werkuren alleen overuren invoeren als de beheerder tarieven voor overuren heeft aangemaakt.

Betalingstermijn

De betalingstermijn (de standaardinstelling is 14 dagen) is een verkoopvoorwaarde die uitstel van betaling mogelijk maakt. De koper krijgt een bepaald aantal dagen na de factuurdatum om de betaling in zijn geheel te voldoen. Voorbeeld: Het invoeren van 30 als betalingstermijn betekent dat elke factuur voor de klant of het project binnen 30 dagen na de factuurdatum volledig moet zijn betaald.

Dagvergoeding

Dagvergoeding is een vaste dagelijkse vergoeding die de organisatie tijdens reizen aan een medewerker verstrekt voor het dekken van werkgerelateerde kosten.

Toestemmingen

Toestemmingen bepalen welke gegevens gebruikers in Severa zien. Er zijn vier standaardtoestemmingsprofielen en aan elke medewerker wordt een profiel toegewezen. Via Instellingen > Gebruikersbeheer opent u de pagina van een medewerker, waarna u in het gedeelte Toestemmingen een ander profiel kunt toewijzen of vanuit het basisprofiel de rechten van die medewerker kunt aanpassen.

Fasen

Fasen zijn de stadia die een project in de tijd doorloopt en kunnen ook activiteiten omvatten. Fasen behoren tot een project of een andere fase, en hebben een begindatum en een deadline. Fasen kunnen een hoofdwerktype krijgen en werkuren kunnen direct in een projectfase worden ingevoerd.

Prijslijst

Een prijslijst is een lijst met de vergoedingen die voor de verschillende uurtarieven worden berekend op basis van werktypen en medewerkers, evenals de standaardprijs, tarieven voor overuren, reiskosten en producten. De reiskosten en de prijzen van de producten worden op de respectievelijke instellingenpagina's vastgelegd, maar de prijzen kunnen hier worden aangepast.

Prijs van goedgekeurde uren

Prijs van goedgekeurde uren is de monetaire waarde van de werkuren die met Werkurengoedkeuring zijn goedgekeurd, maar nog niet zijn gefactureerd. Alleen beschikbaar wanneer werkurengoedkeuring is ingeschakeld.

Prijs van niet-gecontroleerde uren

Prijs van niet-gecontroleerde uren is de monetaire waarde van werkuren die nog niet zijn gecontroleerd. Alleen beschikbaar wanneer werkurengoedkeuring is ingeschakeld.

Waarschijnlijkheid

Met de term 'waarschijnlijkheid' wordt aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat een project wordt binnengehaald. Het percentage waarschijnlijkheid is gekoppeld aan de projectstatus, maar kan handmatig worden aangepast in het verkoopgedeelte van een project. Waarschijnlijkheid en verkoopstatussen worden beheerd bij Instellingen > Verkoopstatussen. De waarschijnlijkheid van projecten kan ook via rapporten worden beoordeeld.

Productief

Werk wordt aangeduid als Productief of Niet-productief in het gedeelte Werktypen van de Instellingen. Een uitzondering wordt gevormd door werk dat in het gedeelte Werktypen als Niet-productief is aangemerkt, een prijs in een prijslijst krijgt en bij een project wordt ingevoerd. Dit werk wordt dan als Productief beschouwd.

Berekeningsformule:

  • Productieve werkuren = Uren ingevoerd voor werktypen die in de instellingen als productief zijn gedefinieerd
  • Niet-productieve werkuren = Uren ingevoerd voor werktypen die in de instellingen als niet-productief zijn gedefinieerd en waarvan de prijs per uur 0 is
  • Alle werkuren = Alle ingevoerde werkuren

Productiviteitspercentage

Productief % = (Productieve werkuren / Alle werkuren) * 100

Voortgang

De voortgang wordt getoond in het rapport Lopende projecten. De voortgang van afgesloten projecten is 100%. Voor open projecten (zowel klantprojecten als interne projecten) wordt de voortgang berekend op basis van de begindatum en de deadline van het project. Als er geen deadline is ingevoerd, dan wordt de huidige dag + 30 dagen als deadline gebruikt.

Bij de berekening wordt uitgegaan van een dag van 24 uur. Bij de berekening worden tijdstempels gebruikt. Formule: (huidige datum en tijd in uren) - (begindatum en tijd in uren) / mogelijke uren * 100.

Projectvoortgang

Een project is de plek waar medewerkers werkuren en reiskosten kunnen invoeren. Er zijn twee soorten projecten: klantprojecten en interne projecten. Interne projecten zijn niet-uitbestede projecten die niet kunnen worden gefactureerd. Projecten hebben deadlines, trefwoorden, omschrijvingen en er kunnen andere resources of prognoses aan zijn gekoppeld.

Projectvoortgang

Projectvoortgang is het percentage van de uitgevoerde werkzaamheden voor een project op basis van deze berekening: (aantal ingevoerde werkuren / begrote aantal werkuren) * 100. Het percentage stijgt naarmate er meer uren worden ingevoerd (ook als de uren nog niet zijn goedgekeurd). Klik op het nummer dat aan de projectvoortgang is gekoppeld om de automatische berekening te vervangen en het percentage handmatig aan te passen. Dit kan nodig zijn in situaties waarin het begrote aantal uren te hoog of te laag lijkt te zijn om een nauwkeurig beeld van de voortgang te geven.

Projectstatus

De projectstatus is een hulpmiddel voor het aanduiden en volgen van projecten. Het gedeelte voor de projectstatus bevindt zich boven aan elke projectpagina. Statussen selecteert u uit de vervolgkeuzelijst en geeft deze desgewenst een omschrijving.

Slaagkans van projecten

Totale facturering van project / Waarde van uren van project * 100%. Deze KPI is een constante die niet over een tijdvak kan worden gerapporteerd.

Projectsjablonen

Met projectsjablonen kunt u projectplannen kopiëren. Wanneer u een projectplan kopieert, kiest u wat u wilt importeren: fasen, activiteiten, resourceplanning, prijsstelling en/of vergoedingen.

Verwachte waarde

De verwachte waarde is: de verwachte inkomsten als een verkoopproject wordt gewonnen en succesvol wordt voltooid. De waarde wordt vermeld in het gedeelte Verkoop van een (verkoop)project. In rapporten wordt dit de 'verwachte waarde' genoemd en kan daar bovendien in verhouding tot klanten worden geanalyseerd.

Klaar om te factureren

Het bedrag dat kan worden gefactureerd. U vindt het boven aan de projectweergave. Het zijn de totale kosten van goedgekeurde werkuren, producten en reiskosten die voor het project zijn gemaakt, maar die nog niet zijn gefactureerd. Klik op het factureerbare bedrag om een factuur voor het project aan te maken of ga naar Nieuw > Factuur om een lijst van alle projecten weer te geven waarvan de kosten voor goedgekeurde werkuren, producten of reiskosten mogen worden gefactureerd. Vanuit de pagina Nieuw > Factuur kunt u facturen voor meerdere klanten en projecten tegelijk aanmaken en projecten voor dezelfde klant op één factuur groeperen.

Resterende facturering

Het verschil tussen de Factureringsprognose en het totale bedrag dat al is gefactureerd, ofwel 'Factureringsprognose - Gefactureerd'.

Resterende kosten

De resterende kosten zijn het verschil tussen de kostenprognose en de totale kosten (hoeveel het project tot nu toe heeft gekost). De formule om de resterende kosten te berekenen: Kostenprognose - Totale kosten.

Resterende kosten

De resterende kosten zijn het verschil tussen de kostenprognose en de totale kosten (hoeveel het project tot nu toe heeft gekost). De formule om de resterende kosten te berekenen: Kostenprognose - Totale kosten.

Inkomsten

In het algemeen zijn dit de inkomsten die een bedrijf genereert uit de verkoop van goederen en diensten vóór aftrek van kosten. In Severa zijn inkomsten de geraamde of werkelijke inkomsten die voor een project zijn ingevoerd in het gedeelte Financieel of met de add-on Omzetverantwoording. De inkomsten worden weergegeven in het gedeelte Financieel en kunnen in rapporten per klant of per afdeling worden geanalyseerd. De standaardinstelling is dat de inkomsten van elk project automatisch op basis van de facturering worden berekend. De omzetverantwoording vindt plaats aan de hand van de Invoerdatum (vermeld op het configuratietabblad van de factuur) wanneer de factuurstatus Verzonden wordt.

Verleggingsregeling

Een verleggingsregeling betekent dat de leverancier geen btw berekent over goederen of diensten die aan een buitenlandse afnemer worden geleverd. In plaats daarvan is de afnemer verantwoordelijk voor het berekenen, aangeven en betalen van de btw over de transactie. In Severa kunt u de verleggingsregeling voor een klant selecteren in de klantinstellingen of in de factuurgegevens. Door het toepassen van de verleggingsregeling wordt de btw uit de gehele factuur verwijderd. Als u als omschrijving 'Btw verlegd' invoert, dan voldoet deze aan EU-wetgeving. OPMERKING: Als u facturen met verlegde btw naar een boekhoud- of facturatiesysteem overbrengt, dan moet het btw-percentage van de individuele factuurregels handmatig moeten worden gecorrigeerd, omdat het standaard btw-percentage dat aan elke regel is gekoppeld, niet door de verleggingsregeling wordt verwijderd.

Verkoopproject

Een verkoopproject is elk project dat een verkoopstatus heeft die wordt beschouwd als zijnde in uitvoering. Daarom zijn verkoopprojecten nog niet Gewonnen of Verloren en moet er nog actief worden nagestreefd de verkoop te laten plaatsvinden.

Verkoopmarge

De verkoopmarge is het verschil tussen factureringskosten en vaste kosten en andere kosten, zoals vergoedingen. De formule om de verkoopmarge te berekenen is: Facturering - Overige kosten.

Verkoopmarge %

Het percentage verkoopmarge wordt gedefinieerd als (Facturering - Overige kosten/Facturering) * 100.

Verkoopkans

De verkoopkans is het aannemelijkheidspercentage voor het winnen van een verkoopproject op basis van de waarschijnlijkheid van de geselecteerde verkoopstatus. Bij Resourcetoewijzingen kan de verkoopkans worden meegenomen om zowel de werkelijke als de mogelijke toewijzingen te laten zien of buiten beschouwing worden gelaten om alleen de werkelijke toewijzingen voor gewonnen verkoopprojecten te laten zien.

Verkoopstatus

De verkoopstatus geeft aan welke voortgang een verkoopproject van een klant maakt door de verkooppijplijn op weg naar een order of een afwijzing. Wanneer een verkoopproject het proces doorloopt, is het belangrijk dat de verkoper de verkoopstatus handmatig bijwerkt, zodat de rapporten en de verkooppijplijn de huidige stand van zaken correct weerspiegelen. Verkoopprojecten die Gewonnen zijn, worden Projecten. De status Gewonnen wordt "Order" genoemd en de status Verloren wordt "Afgewezen" genoemd. Projecten die zijn afgewezen of verloren, hebben een verkoopkans van nul procent. Statussen worden beheerd bij Instellingen > Verkoopstatussen.

Aandeel in %

Aandeel in % is het factureringsaandeel van de medewerker in het project. Dit aandeel wordt gebaseerd op de factureringsinstellingen voor Teamproductiviteit * 100%. Aandeel in % kan ook handmatig op projectniveau worden bewerkt in het gedeelte Teamproductiviteit van een project. Meestal gebeurt dat wanneer het project afloopt en er behoefte aan is om het factureringsaandeel van de medewerkers aan te passen.

Factureringsaandeel

Factureringsaandeel is de verdeling van de facturering tussen de teamleden op basis van hun bijdrage aan het project. Factureringsaandeel is de "meesterwaarde" die in de organisatie wordt gebruikt en de manier waarop deze wordt berekend is vastgelegd in instellingen van Teamproductiviteit. De formule is (Aantal uren medewerker of Waarde van uren medewerker of Kosten per uur medewerker) / (Alle werkuren van project of Toale waarde van uren van project of Totale kosten per uur van project) * (Totale facturering van project op basis van wat onder facturering valt in instellingen van Teamproductiviteit (Werkuren, Reizen, Eigen werk, Producten, Uitbesteed werk)). Factureringsaandeel kan ook handmatig op projectniveau worden bewerkt in het gedeelte Teamproductiviteit van een project. Meestal gebeurt dat wanneer het project afloopt en er behoefte aan is om het factureringsaandeel van de medewerkers aan te passen.

Factureringsaandeel per uur

De formule voor het berekenen van het factureringsaandeel per uur: Factureringsaandeel / Alle werkuren van het aantal medewerkers.

Factureringsaandeel, op basis van kosten per uur

Factureringsaandeel op basis van de kosten per uur betekent dat elke medewerker een aandeel in de facturering krijgt op basis van zijn of haar interne kosten. Voorbeeld: iemand voor wie 40 euro per uur aan interne kosten wordt berekend, krijgt een groter factureringsaandeel dan iemand voor wie 30 euro per uur wordt berekend. De formule om het factureringsaandeel te berekenen op basis van kosten per uur: (Kosten per uur medewerker) / (Kosten per uur project) * (Facturering van het project op basis van wat onder facturering valt in de instellingen).

Factureringsaandeel, op basis van aantal uren

Factureringsaandeel op basis van aantal uren betekent dat elke medewerker een aandeel in de facturering krijgt op basis van het aantal werkuren dat hij of zij voor de zaak heeft ingevoerd. Voorbeeld: iemand die vijftien uur heeft gewerkt, heeft meer bijgedragen aan het project en de facturering dan iemand die vijf uur heeft gewerkt. De formule om dit te berekenen is: (Aantal uren medewerker) / (Aantal uren project) * (Facturering van het project op basis van wat onder facturering valt in de instellingen).

Factureringsaandeel, op basis van waarde van uren

Factureringsaandeel op basis van de waarde van de uren wordt het meest gebruikt. Het betekent dat elke medewerker een factureringsaandeel krijgt op basis van het soort werk dat hij of zij heeft gedaan en hoe waardevol dat werk was. Voorbeeld: iemand die advies heeft uitgebracht met tarieven van 150 euro per uur, heeft meer aan het project en de facturering bijgedragen dan iemand die administratief werk heeft gedaan voor 0 euro per uur. De formule om dit te berekenen is: (Waarde van uren medewerker) / (Waarde van uren project) * (Facturering van het project op basis van wat onder facturering valt in de instellingen).

Totale kosten

Totale kosten zijn de som van de kosten voor werkuren, vergoedingen en reizen.

Totaal aantal uren gefactureerd

Totaal aantal uren gefactureerd is de monetaire waarde van het totaal aantal gefactureerde uren. Als de add-on Meerdere valuta wordt gebruikt, dan wordt de prijs van de gefactureerde uren in de projectvaluta weergegeven.

Totale prijs gefactureerd

Gefactureerd aantal werkuren.

Niet-gefactureerd

In rapporten verwijst een niet-gefactureerd bedrag naar gemaakte kosten die nog aan de klant moeten worden gefactureerd. Dit kunnen ook vergoedingen, reiskosten, werkuren en vaste tarieven zijn.

Verkoopkans gebruiken

Het vervolgkeuzemenu Verkoopkans gebruiken wordt weergegeven bij grafieken voor resourcetoewijzingen in verkoopprojecten en rapporten. De standaardinstelling is Ja. Hierdoor wordt op de grafiek met de resourcetoewijzingen een vermenigvuldigingsfactor toegepast die is gebaseerd op het aannemelijkheidspercentage voor het winnen van het verkoopproject zoals ingevoerd in het gedeelte Verkoop van het desbetreffende project.

Voorbeeld: als de Waarschijnlijkheid van het winnen van een project 50% is en bij Verkoopkans gebruiken is Ja geselecteerd, dan wordt in de grafiek met de resourcetoewijzingen een resourcetoewijzing van 50% weergegeven als 25% (0,5 * 0,5 = 0,25). Als het verkoopproject al is gewonnen en de Waarschijnlijkheid is ingesteld op 100%, dan zal de resourcetoewijzing van 50% als 50% worden weergegeven (0,5 * 1 = 0,5).

Verkoopkans gebruiken is alleen van invloed op de grafiek met de resourcetoewijzingen, niet op de werkelijke toewijzingen. Deze kunnen worden weergegeven en bewerkt door op het bewerkingspictogram links van een resource te klikken.

Gebruiker

Personen die Severa gebruiken, worden beschouwd als gebruikers. Gebruikers kunnen geactiveerd of gedeactiveerd zijn. Gebruikersaccounts worden beheerd via Instellingen > Gebruikersbeheer.

Gebruikerslicenties

Gebruikerslicenties zijn in Severa het aantal beschikbare licenties voor actieve gebruikers. Beheerders kunnen de huidige status van gebruikers en gebruikerslicenties weergeven bij Gebruikersbeheer.

Waarde van uren

Waarde van uren is Aantal uren * Prijs van uren. Waarde van uren wordt voor elke medewerker berekend op basis van zijn of haar ingevoerde werkuren, en bovendien voor elk project op basis op de ingevoerde werkuren voor dat specifieke project. Waarde van uren is vooral nodig bij projecten die met vaste tarieven worden gefactureerd om te zien hoeveel de ingevoerde werkuren waard zijn.

Waarde per uur

De formule om de waarde per uur te berekenen: (Waarde van uren) / (Aantal uren van alle medewerkers).

Gewonnen project

Gewonnen project is een verkoopproject dat tot een order leidt. De Verkoopstatus van een gewonnen project wordt gewijzigd in Order en de Waarschijnlijkheid ervan is 100%.

Werkuuraanpassingen

Aanpassingen zijn handmatige wijzigingen in het werkurensaldo van de medewerker. Werkuuraanpassingen worden bij Instellingen > Gebruikersbeheer gedaan door de pagina van een medewerker te openen en Werkuuraanpassingen toe te voegen of te bewerken.

Werkurensaldo

Werkurensaldo is het verschil tussen het aantal ingevoerde werkuren en de Uren per dag die in de arbeidsovereenkomst van een medewerker zijn vastgelegd.

Werkuren

Werkuren zijn uren die medewerkers of gebruikers aan een Klant of een Intern project toewijzen. Werkuren worden voor specifieke projecten en fasen ingevoerd, en werkuren kunnen factureerbaar of niet-factureerbaar zijn.

Werktypen

Een lijst met verschillende rollen of taken die medewerkers binnen een bedrijf hebben. Werktypen kunnen worden aangepast bij Instellingen > Werktypen. Bij het invoeren van werkuren, wordt het werktype automatisch toegevoegd nadat het project en de fase zijn geselecteerd. Een gebruiker kan het standaardwerktype dat door het systeem wordt ingevoerd, altijd wijzigen.

Het werktype wordt in deze volgorde geselecteerd:

  1. Standaardwerktype van een fase
  2. Standaardwerktype van een project
  3. Werktype van een gebruiker


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.