Se våra återkommande versionsnyheter för information om nya förbättringar, åtgärder och buggfixar.

Versionsnyheter vecka 36 och 37

Buggfixar
Kalendersynkronisering
Problem med synkronisering mellan Severa och Microsoft.
Fakturering
Ett fel uppstår vid försök att redigera en fakturarad på fakturautkast.
Problem med gruppering av fakturarader på EU-standardfakturor.
Rapportering
Ett fel "Aktiviteten har godkänts och kan inte redigeras" uppstår när man försöker godkänna frånvaro.
Resor
Ett fel uppstår när man anger en intern kommentar på en reseräkning.

Versionsnyheter vecka 31 till 35

Nyheter och förbättringar
Kunder
Stavningen av Turkiet och Makedonien har ändrats för att undvika problem i integrationer mot ekonomisystem: Turkiet > Türkiye och Makedonien > Nordmakedonien.
Projektets valuta
Om tillägget för flera valutor är aktivt, kan projektets förväntade värde anges i en annan valuta än företagets valuta. Tidigare ändrades det förväntade försäljningsvärdet retroaktivt om det skedde förändringar i valutakurser i Inställningar.

Nu har funktionaliteten ändrats så att värdet i företagets valuta uppdateras, men det förväntade värdet i valutan förblir detsamma.
Buggfixar
Kalendersynkronisering
Kalendersynkroniseringen stoppas av fel "timezone OffsetString".
Fakturering
Problem med fakturagrupperingen när den nya fakturan skapas vid kreditering av en befintlig faktura.
Projekt
Standardpris för arbetstid visas dubbelt i Projektets finanser.
Rapportering
Internt serverfel uppstår när man försöker ta bort en specifik delad rapport.
Försäljning
Ett fel uppstår när man försöker skicka en offert till e-post från Severa.
Problem med sortering av offerter i vyn för Försäljningsprojekt.
Inställningar
Fakturanumrering inte synlig på avdelningar.
Okänt fel uppstår vid försök att redigera detaljer om avdelningar i Inställningar.
Problem med skalning av profilbilder.
Tid & Utlägg
Återstående timmar i fasen visas felaktigt för användare med begränsad behörighet till Projekt.
Användarens frånvaro försvinner när den flyttas från en dag till en annan.

Versionsnyheter vecka 17 och 18

Buggfixar
Kunder
Kan inte ladda kontakter för en specifik Kund.
Integrationer mot ekonomistystem
Enhetspris avrundas från fyra decimaler till två decimaler vid överföring av faktura till ProCountor.
Synkronisering av kreditfaktura till Visma.net ERP slutar med fel "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
Alla fakturor är inte synliga i Kanban-vyn.
Behörigheter
Alla behörighetsprofiler visas inte vid redigering av delade startsidor.
Rapportering
Alla Projekt kan inte hittas i rullgardinsmenyn vid massuppdatering av arbetstimmar.
Inställningar
Inaktivering av REST API-tillägget tar bort en hel sektion från Inställningar.
Tid & Utlägg
Frånvarons godkännandestatus kopieras också när man kopierar poster från en annan dag.

Versionsnyheter vecka 13-16

Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
Du har nu möjlighet att använda antingen Frånvaro i timmar eller Frånvaro i dagar som en del av din Användar-KPI-formel.
Import av projektavgifter
Med import av projektavgifter kan du snabbt lägga till stora mängder projektavgifter och kostnader till projekt genom att ladda upp en komma-separerad fil (CSV). Gå till Inställningar > Importera data > Import av projektavgifter och prova själv.
Spara poster i Tid & Utlägg
När du använder tangentbordet för att ange Arbetstider, Frånvaro, Projektavgifter eller Resekostnader, kan du nu antingen använda Enter eller kortkommandon för att spara din post.
Nyheter och förbättringar
Integrationer mot ekonomistystem
Eurosymbolen (€) förvandlas till ? i fritextfältet vid överföring av faktura till ProCountor.
Synkronisering av kreditfaktura till Visma.net ERP slutar med fel "The credit note should match the reimbursed invoice".
Fakturering
Det är möjligt att ändra Kund för kreditnota.
Ett fel uppstår på specifika fakturarader när man försöker redigera dem.
Ett fel "The credit note should match the reimbursed invoice" uppstår vid försök att skapa en Kreditnota.
Behörigheter
Ett fel uppstår när man försöker lägga till en kommentar till en resekostnadsrad med begränsade behörigheter.
Rapportering
Ett fel uppstår vid försök att visa detaljerade värden i analysrapporter.
Ett fel uppstår vid försök att godkänna en frånvaro från 2019.
En timeout sker på rapporten Resursallokeringsanalys.
Inställningar
Problem med att skapa en återkommande allmän helgdag för ett skottår.
Ett internt fel uppstår när man försöker skapa ett nytt Användar-KPI i Inställningar.

Versionsnyheter vecka 11 och 12

Bugfixar
Godkännande av frånvaro
Visa och godkänn frånvaro snabbt i en vy med en massuppdateringsfunktion. Gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Frånvaro för att aktivera funktionen. Samma behörigheter gäller för godkännande av arbetstimmar och frånvaro. Observera att för att visa frånvarodetaljer (namn, frånvarotyp och beskrivning), krävs behörighet för Användare.
Nyheter och förbättringar
Fakturering
Inställningen för omvänd skattskyldighet ärvs inte från Kund om uppgifter i Projekt redigeras.
Rapportering
Rapportsök utförs omedelbart när man trycker på mellanslagstangenten.
Rapporten Resursallokeringsanalys grupperar inte alla medlemmar under en huvudnivå vid gruppering efter Projekt och Person.
Ett internt serverfel uppstår på rapporten Resursallokeringsanalys.
Ett internt serverfel uppstår vid sortering av rapporten Kunder efter Aktuell aktivitet.

Versionsnyheter vecka 9 och 10

Bugfixar
Massuppdatera projektets fakturamall
Du kan uppdatera fakturamallen som används på projektet med hjälp av en massuppdateringsfunktion. Om det finns projektspecifika ändringar i mallen, har du nu möjlighet att skriva över dessa och börja använda fakturamallen med standardvärden.
Filter tillagda i KPI:et Antal aktiviteter
Status, Kategori och Aktivitetstyp kan nu läggas till som filter när du använder Antal aktiviteter i dina egna KPI:er. Gå till Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) för att skapa dina egna KPI:er.
Nyheter och förbättringar
Dataimporter
Ett fel uppstår vid försök att ladda upp en CSV-fil när man använder Firefox.
Fakturering
Kan inte redigera fakturadatum på en kreditnota.
Kan inte aktivera/inaktivera omvänd skattskyldighet på en faktura.
Rapportering
Allokerade timmar i rapporten Resursallokeringsanalys stämmer inte överens med timmar som visas i Översikten över resursallokering.
Resursallokering
Rollallokeringar försvinner från projektets tidslinje när man flyttar fram och tillbaka på tidslinjen.
Borttagning av resursallokeringar när projektet stängs tar inte bort rollallokeringar.
Inställningar
Ett fel uppstår när man försöker att uppdatera en befintlig Frånvarotyp för att bibehålla flextid.

Versionsnyheter vecka 7 och 8

Nyheter och förbättringar
Nytt filter i Fakturavyn
Behöver du snabbt visa fakturor skickade till en viss kund? Nu har du möjlighet att använda Konto som ett filter i Fakturering > Fakturor.
Nya filter i Försäljningsöversikt
Två nya filter läggs till i Försäljningsöversikten. Du kan nu begränsa listan över försäljningsprojekt och projekt som visas i din försäljningsöversikt med kostnadsställe och kontoägare.
Buggfixar
Fakturering
Kan inte ändra datum för en kreditnota.
Rapportering
Allokerade timmar * sannolikhet beräknas inte korrekt i rapporten Resursallokeringsanalys.
Timeout sker i rapporten Arbetstimmar när man försöker exportera stora mängder data på en gång.
Försäljning
Ett fel uppstår vid försök att redigera offertrader när offerten kopieras från en annan.
Inställningar
Återkommande allmän helgdag dupliceras när man försöker inaktivera den från Inställningar.

Versionsnyheter vecka 5 och 6

Nyheter och förbättringar
Nya inställningar för avdelningshierarki
Förnyade inställningar för avdelningar finns nu under Inställningar > Organisation > Avdelningar. Observera att sidfotens fritextredigerare inte längre stöder HTML, tabeller, bilder, olika teckensnitt, textfärger eller justeringar. Innan man skapar nya fakturor bör administratörer granska befintliga avdelningar och verifiera att informationen i sidfoten är korrekt, speciellt om någon HTML-formatering har använts tidigare.
Förbättrad hantering av projektens tidslinjer
Om man ändrar startdatum för projekt och faser, flyttas projektet/fasen. Om man ändrar slutdatum, ändras projektets längd som tidigare.
Använd kortkommandon för att spara arbetstimmar
Du kan enkelt spara dina arbetstimmar med dessa kortkommandon (Spara: Ctrl+S samt Spara och lägg till ny: Crtl+Shift+S)
Buggfixar
Integrationer mot ekonomistystem
En timeout sker i installationsguiden när man försöker konfigurera integrationen mot Visma.net ERP.
Projekt
Faktureringsstatus visas felaktigt för ej fakturerbara resekostnader i projektets Finanser.
Rapportering
Ett internt serverfel uppstår på rapporten Resursallokeringsanalys.

Versionsnyheter vecka 3 och 4

Nyheter och förbättringar
Förbättrad Kopiera föregående dag funktion
Nu har du möjlighet att välja vilka typer av poster (arbetstimmar, resekostnader, avgifter, tidsregistreringar och frånvaron) som ska kopieras när du använder funktionen Kopiera föregående dag. Gå till Tid & Utlägg, klicka på ikonen Inställningar bredvid knappen Stäng dagen och redigera valen efter dina behov.
Förbättrad hantering av projektens tidslinjer
När man flyttar på projekt- eller fastidslinjen under Projekt och Projekt-gantt, justeras hela fasträdet därefter. Dessutom, när delfasens tidslinje uppdateras så att den börjar eller slutar före huvudfasen, justeras huvudfasens tidslinje därefter.
Projektets och huvudfasens tidslinje får inte vara kortare än delfasernas tidslinje.
Huvudfasen kan alltid starta och sluta innan någon av underfaserna.
Förbättrad uppgiftshantering
Aktivitetsrapport: Möjlighet att massuppdatera pågående-status samt status för projektuppgiften. Status för projektuppgiften har lagts till som ett filter.
Skapa KPI:er: Möjlighet att använda Antal aktiviteter som ett värde i formlerna för Användar- & Projekt-KPI:er.
Buggfixar
Rapportering
Rapporten Resursallokeringsöversikt i (%) visar inte korrekt tillgänglighet för frånvaro.
Sidbrytning påverkar beräkningen av totalsumman vid gruppering efter Projekt i rapporten Resursallokeringsanalys.

Versionsnyheter vecka 1 och 2

Nyheter och förbättringar
Anpassade fält för användare
Du har nu möjlighet att skapa anpassade fält för Användare. Gå till Inställningar > Användare > Anpassade fält för att skapa egna fält. Användarna kan se fältet och det angivna värdet under sin profil (Min profil), men när du skapar ett nytt fält har du möjlighet att definiera om användarna kan redigera värdet själva.
Buggfixar
Fakturering
Schemalagd fakturering skapar fakturor vid fel tidpunkt.
Maventa/AutoInvoice
Inställningen "Skicka fakturor via e-post" fungerar inte korrekt när man använder den nya Maventa/Autoinvoice integrationen.
Projekt
Internt serverfel uppstår när man försöker ta bort specifika projekt.
Offerter
Ett fel "The proposalFee field is required. Invalid value." uppstår när Enhetspris lämnas tomt.
Rapportering
Detaljerad vy saknas i Arbetstimsmatrisrapporten.
Inställningar
När en allmän helgdag markeras som "varje år" under ett kommande år, kan du inte ta bort den.
Resor
När en resekostnad av typen andra resekostnader skapas med två decimaler visas enhetsprisen med fyra decimaler istället för två.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.