In de wekelijkse release notes leest u welke functies er nieuw of bijgewerkt zijn en welke fouten er zijn hersteld.

Release notes voor week 36 en 37

Bug fixes
Agendasynchronisatie
Probleem met het synchroniseren van invoer tussen Severa en Microsoft.
Facturatie
Er traden fouten op toen werd geprobeerd om een factuurregel op een conceptfactuur te bewerken.
Probleem met het groeperen van factuurregels op standaardfacturen voor EU.
Rapportages
De foutmelding "The activity has been approved and can't be edited" ("De activiteit is goedgekeurd en kan niet worden bewerkt") trad op wanneer werd geprobeerd om afwezigheid goed te keuren.
Reiskostenvergoedingen
Er trad een fout op wanneer er bij een reiskostenvergoeding een interne opmerking werd ingevoerd.

Releasenotes voor week 31 t/m 35

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Klanten
Spelling van Turkije en Macedonië is gewijzigd om problemen met financiële integraties te voorkomen: Turkije > Türkiye en Macedonië > Noord-Macedonië.
Projectvaluta
Als u de add-on voor meerdere valuta's gebruikt, dan kan de verwachte verkoopwaarde van het project in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta worden opgegeven. Voorheen werd de verwachte verkoopwaarde met terugwerkende kracht gewijzigd als de wisselkoersen in de instellingen werden gewijzigd.

Nu is de functionaliteit gewijzigd, zodat de waarde in bedrijfsvaluta wordt bijgewerkt, maar de verwachte waarde in valuta gelijk blijft.
Bug fixes
Agendasynchronisatie
Agendasynchronisatie stopt en deze foutmelding wordt weergegeven: "timezone OffsetString".
Facturatie
Probleem met factuurgroepering wanneer de nieuwe factuur bij het crediteren van een bestaande factuur wordt aangemaakt.
Project
Standaardprijs voor werkuren wordt twee keer getoond in projectfinanciën.
Rapportages
Er treedt een interne serverfout op wanneer wordt geprobeerd om een specifiek gedeeld rapport te verwijderen.
Verkoop
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om vanuit Severa een offerte per e-mail te verzenden.
Probleem met sorteren van offertes in de Verkoopprojectenweergave.
Instellingen
Factuurnummering niet zichtbaar bij Afdelingen.
Er treedt een onbekende fout op wanneer wordt geprobeerd om afdelingsgegevens in Instellingen te bewerken.
Probleem met het schalen van de profielfoto's.
Uren en declaraties
Resterende uren van fase worden onjuist weergegeven voor gebruikers met beperkte toestemmingen voor Projecten.
Afwezigheid van gebruiker verdwijnt wanneer naar andere dag wordt gegaan.

Release notes voor week 17 en 18

Bug fixes
Klanten
Voor een bepaalde klant konden geen contactpersonen worden opgehaald.
Financiële integraties
Prijs per stuk wordt van vier decimalen afgerond naar twee decimalen wanneer factuur naar ProCountor wordt overgebracht.
Synchronisatie van creditfactuur met Visma.net ERP stopt en de foutmelding "The credit note should match the reimbursed invoice" ("De creditfactuur moet overeenkomen met de gecrediteerde factuur.") wordt weergegeven.
Facturatie
Niet alle facturen zijn zichtbaar in de kanbanweergave van Facturen.
Toestemmingen
Niet alle toestemmingsprofielen zijn zichtbaar wanneer Dashboard delen wordt bewerkt.
Rapportages
Niet alle projecten worden in de vervolgkeuzelijst gevonden wanneer werkuurinvoer groepsgewijs wordt bijgewerkt.
Instellingen
Als REST API-add-on wordt uitgeschakeld, dan wordt het gehele gedeelte in de Instellingen verwijderd.
Uren en declaraties
Goedkeuringsstatus van afwezigheid wordt ook gekopieerd wanneer invoer van een andere dag wordt gekopieerd.

Release notes voor week 13 t/m 16

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Nieuwe waarde voor aanmaken Gebruikers-KPI
U beschikt nu over de mogelijkheid om Afwezigheid in uren of Afwezigheid in dagen deel te laten uitmaken van uw formule voor Gebruikers-KPI.
Projectvergoedingen importeren
Met 'Projectvergoedingen importeren' kunt u snel grote hoeveelheden projectvergoedingen en projectkosten toevoegen door een kommagescheiden bestand (csv-bestand) te uploaden. Probeer het uit bij Instellingen > Gegevensimports > Projectvergoedingen importeren.
Invoer opslaan bij Uren en declaraties
Als u uw toetsenbord gebruikt voor het invoeren van Werkuren, Afwezigheid, Projectvergoedingen of Reiskosten, dan kunt u nu uw invoer Opslaan door op Enter te drukken of sneltoetsen te gebruiken.
Bug fixes
Financiële integraties
Euroteken (€) wordt ? in veld voor vrije tekst van facturen wanneer factuur naar ProCountor wordt overgebracht.
Synchronisatie van creditfactuur met Visma.net ERP stopt en de foutmelding "The credit note should match the reimbursed invoice" ("De creditfactuur moet overeenkomen met de gecrediteerde factuur.") wordt weergegeven.
Facturatie
Het is mogelijk om de klant op de creditfactuur te wijzigen.
Er treedt een fout op in bepaalde factuurregels wanneer wordt geprobeerd om deze te bewerken.
De foutmelding "The credit note should match the reimbursed invoice" ("De creditfactuur moet overeenkomen met de gecrediteerde factuur.") wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd om een creditfactuur aan te maken.
Toestemmingen
Er treedt een fout op wanneer met beperkte toestemmingen wordt geprobeerd om een opmerking aan een regel van een reiskostenvergoeding toe te voegen.
Rapportages
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om details van een analyserapport weer te geven.
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om een afwezigheid van 2019 goed te keuren.
Er treedt een timeout op bij het rapport Resourceanalyse.
Instellingen
Probleem met het aanmaken van een terugkerende feestdag voor een schrikkeljaar.
Er treedt een interne fout op wanneer wordt geprobeerd om een nieuwe Gebruikers-KPI in Instellingen aan te maken.

Release notes voor week 11 en 12

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Afwezigheid goedkeuren
Snel afwezigheid goedkeuren en weergeven in één weergave met de functie voor groepsgewijs bijwerken. Ga naar Instellingen > Uren en declaraties > Afwezigheid om deze functie in te schakelen. Voor het goedkeuren van werkuren en afwezigheid zijn dezelfde toestemmingen nodig. Houd er rekening mee dat voor het weergeven van de afwezigheidsgegevens (naam, afwezigheidstype en omschrijving) toestemming voor Gebruikers vereist is.
Bug fixes
Facturatie
De instelling voor de verleggingsregeling wordt niet uit Klant overgenomen als de gegevens van Project worden bewerkt.
Rapportages
Er wordt onmiddellijk naar rapporten gezocht wanneer op de spatiebalk wordt gedrukt.
In het rapport Resourceanalyse worden niet alle leden onder één hoofdniveau gegroepeerd wanneer op Project en Persoon wordt gegroepeerd.
Er treedt een interne serverfout op wegens een timeout bij de uitvoering van het rapport Resourceanalyse.
Er treedt een interne serverfout op wanneer het rapport Klanten wordt gesorteerd op Huidige activiteit.

Release notes voor week 9 en 10

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Factuursjabloon voor meerdere projecten tegelijk bijwerken
Voor het bijwerken van de Factuursjabloon bij Projecten kunt u nu de functie voor groepsgewijs bijwerken gebruiken. Als er in de sjabloon projectspecifieke wijzigingen zijn aangebracht, dan is het nu mogelijk om die te overschrijven en de standaardwaarden van de factuursjabloon te gebruiken.
Filters toegevoegd aan KPI voor activiteitenaantal
Status, Categorie en Activiteitstype kunnen nu als filters worden toegevoegd wanneer u activiteitenaantal in uw KPI's gebruikt. Ga naar Instellingen > Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) om uw eigen KPI-formules aan te maken.
Bug fixes
Gegevensimports
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd in Firefox een csv-bestand te uploaden.
Facturatie
Factuurdatum van creditfactuur kan niet worden bewerkt.
Vanuit factuur kan verleggingsregeling niet worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
Rapportages
De toegewezen uren op rapport Resourceanalyse komen niet overeen met de uren die in de weergave Resourceplanning worden weergegeven.
Resourceplanning
Roltoewijzingen verdwijnen uit projecttijdlijn wanneer vooruit of achteruit op de tijdlijn wordt gegaan.
Als er bij het sluiten van een project resourcetoewijzingen worden verwijderd, dan worden hierdoor geen roltoewijzingen verwijderd.
Instellingen
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd een bestaand afwezigheidstype bij te werken om flextijd te behouden.

Release notes voor week 7 en 8

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Nieuw filter voor weergave Facturen
Wilt u snel zien welke facturen naar een bepaalde klant zijn gestuurd? Now you have the possibility to useAccount as a filter in Invoicing > Invoices view.
Nieuwe filters voor Verkoopoverzicht
Er zijn twee nieuwe filters aan Verkoopoverzicht toegevoegd. De lijst met (verkoop)projecten die in uw verkooppijplijn worden getoond, kunt u nu op basis van Kostenplaats en Relatiebeheerder beperken.
Bug fixes
Facturatie
Invoerdatum van een creditfactuur kan niet worden bewerkt.
Rapportages
Toegewezen uren * waarde van verkoopkans wordt in het rapport Resourceanalyse niet correct berekend.
Er treedt een timeout op van het rapport Werkuren wanneer wordt geprobeerd grote hoeveelheden gegevens in één keer te exporteren.
Verkoop
Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd om regels te bewerken van een offerte die van een andere offerte is gekopieerd.
Instellingen
Terugkerende feestdag wordt gedupliceerd wanneer wordt geprobeerd deze in de Instellingen uit te schakelen.

Release notes voor week 5 en 6

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Nieuwe instellingen voor afdelingshiërarchie
De vernieuwde instellingen van Afdelingen zijn nu beschikbaar bij Instellingen > Organisatie > Afdelingen. Houd er rekening mee dat de editor voor vrije tekst voor de voettekst geen HTML, tabellen, afbeeldingen, verschillende lettertypen, tekstkleuren of uitlijning meer ondersteunt. Voordat er nieuwe facturen worden aangemaakt, moeten beheerders de bestaande Afdelingen controleren en ervoor zorgen dat de informatie in de Voettekst correct is, vooral als er voorheen HTML-opmaak is gebruikt.
Verbeterde werking van projecttijdlijnen
Als de Startdatum van een Project en Fasen wordt gewijzigd, dan wordt het project of de fase verplaatst. Als de Deadline wordt gewijzigd, dan wordt de tijd als voorheen aangepast.
Werkuren met sneltoetsen opslaan
Met deze sneltoetsen kunt u heel eenvoudig uw werkuren opslaan (Opslaan: Ctrl+S en opslaan en nieuwe toevoegen: Crtl+Shift+S)
Bug fixes
Financiële integraties
Er treedt een timeout van de integratiewizard voor Visma.net ERP op wanneer wordt geprobeerd de integratie in te stellen.
Project
De factureerbare status wordt niet correct weergegeven voor niet-factureerbare reiskosten bij Financieel van het project.
Rapportages
Rapport Resourceanalyse veroorzaakt een interne serverfout.

Release notes voor week 3 en 4

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Verbeterde functie Vorige dag kopiëren
Now you have the possibility to select the types of entries (work hours, travel expenses, fees, time entries and absences) to copy when using theCopy previous day feature.Navigate to Time & Expenses, click theSettings icon next to Complete the day button, and edit the selections based on your needs. Ga naar Uren en declaraties, klik op het pictogram Instellingen naast de knop Dag voltooien, en selecteer de opties die u nodig hebt.
Verbeterde werking van projecttijdlijnen
Wanneer u in de Gantt-weergave van Project en Projectoverzicht een project- of een fasetijdlijn verplaatst, dan wordt de gehele boomstructuur van de fase daaraan aangepast. Also, when updating sub-phase's timeline to start or end before the main phase, the main phase timeline is adjusted accordingly.* Project and parent phase timeline cannot be shorter than sub-phases' timeline.* Parent phase or main phase can always start and end before any of the sub-phases.
De tijdlijn van het project en die van de bovenliggende fase kan niet korter zijn dan de tijdlijn van de subfase.
De bovenliggende fase of de hoofdfase kan altijd vóór een van de subfasen beginnen en eindigen.
Verbeteringen in Taakbeheer
Activities report:
Possibility to mass-update the status of on-going and Project task Project task status added as a filter.
KPI creation: Possibility to use Activity count as a value in User & Project KPI formulas.
Bug fixes
Rapportages
Het rapport Overzicht resourceplanning (%) toont geen correcte beschikbaarheid voor Afwezigheid.
De paginering onderbreekt de berekening van het totaal wanneer er bij Resourceanalyse op Projecten is gegroepeerd.

Release notes voor week 1 en 2

Nieuwe en verbeterde functionaliteit
Aangepaste velden voor Gebruikers
U kunt nu aangepaste velden voor Gebruikers aanmaken. Ga naar Instellingen > Gebruikers > Aangepaste velden om uw eigen aangepaste velden aan te maken. Gebruikers zien het aangepaste veld en de toegekende waarde bij hun profiel (Mijn profiel), maar u hebt bij het aanmaken van een veld de mogelijkheid om te bepalen of gebruikers de waarde zelf mogen bewerken.
Bug fixes
Facturatie
Geplande facturering maakt facturen op onjuiste moment aan.
Maventa/AutoInvoice
De instelling "Facturen per e-mail verzenden" werkt niet correct wanneer de nieuwe integratie met Maventa/AutoInvoice wordt gebruikt.
Project
Er treedt een interne serverfout op wanneer wordt geprobeerd om specifieke projecten te verwijderen.
Offertes
De foutmelding "The proposalFee field is required. Invalid value." ("Het veld offertevergoeding is vereist. Ongeldige waarde.") wordt weergegeven als Prijs/stuk niet wordt ingevoerd.
Rapportages
Details ontbreken in het rapport Werkurenmatrix.
Instellingen
Als een feestdag in een aankomend jaar is gemarkeerd als 'elk jaar', dan kan deze niet worden verwijderd.
Reiskostenvergoedingen
Als er andere reiskosten worden aangemaakt met twee decimalen, dan wordt de prijs per stuk met vier decimalen weergegeven in plaats van twee.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.