Aktiivinen käyttäjä

Aktiivinen käyttäjä on henkilö, jonka käyttäjätunnus on käytössä Visma Severassa. Pääkäyttäjä voi listata aktiiviset käyttäjät joko käyttäjänhallinnan (Työkalut > Käyttäjienhallinta) tai uusi - raportti - käyttäjät kautta. Lisäksi pääkäyttäjä voi lisätä tai vähentää käytössä olevien käyttäjien määrää päivittämällä käyttäjävarausta (Laajennukset > Ominaisuudet).

Aktiviteetit

Aktiviteetit ovat tehtäviä, sopimuksia tai tapahtumia, jotka vaativat huomiota. Aktiviteetit voivat olla esimerkiksi soittoja, deadlineja, tapaamisia tai lomakerkintöjä. Aktiviteetilla on omistaja sekä osanottaja ja niitä voidaan lisätä asiakkaalle, työlle tai kalenteriin. Omat aktiviteetit -osiossa on lista henkilön omista aktiviteeteista.

API

API (application programming interface) mahdollistaa vuorovaikutuksen eri ohjelmistojen välille. Lisää tietoja API:sta löytyy Severa Developer Portal -osiosta sekä Visma Severa API -artikkelista. Katso myös Wikipedian artikkeli API.

Arvioitu kate

Arvioitu kate on laskutusennusteen ja kuluennusteen erotus (laskutusennuste - kuluennuste). Arvioitu kate % on laskettu seuraavalla kaavalla: (laskutusennuste - kuluennuste / laskutusennuste * 100).

Asetukset

Visma Severassa on monia asetuksia, joita käyttäjä voi tehdä järjestelmään. Pääkäyttäjä voi hallinnoida mitä tietoja käyttäjät voivat muokata mm. yrityksen perusasetuksia kuten kieli, valuutta tai oletushinnasto. Muita asetuksia ovat henkilötietojen muokkaaminen ja salasanan muokkaaminen.

Asiakas

Asiakkaat voivat olla yrityksen urakoitsijoita, kumppaneita ja asiakkaita, joiden tiedot halutaan pitää tallessa. Asiakkailla voi olla useita kontakteja, osoitteita ja töitä.

Asiakasryhmät

Asiakasryhmien avulla asiakkaat voidaan yksiköidä, luokitella ja kategorisoida markkinointia sekä raportointia varten. Asiakasryhmät löytyvät asetuksien kautta (Työkalut > Asetukset > Asiakasryhmät).

Avainsanat

Avainsanat Visma Severassa ovat sanoja, jotka ovat liitetty töille, kontakteille (yhteyshenkilöille), tiedostoille ja käyttäjille. Avainsanoja käytetään raporttien hauissa rajaamaan haun tuloksia.

BIC

BIC-koodi (Bank Identifier Code) on pankin yksilöivä tunniste. BIC-koodin pituus on aina 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia ja/tai numeroita. Saajan pankin voit päätellä BIC-koodin neljästä ensimmäisestä merkistä ja pankin maan 5. ja 6. merkistä. Esimerkiksi Nordea Suomen BIC-koodi on NDEAFIHH ja Nordea Viron NDEAEE2X. BIC-koodia tarvitset, kun teet maksuja.

Deadline

Deadline on työn tai vaiheen päättymispäivä.

Edistynyt työajan hallinta (lisäosa)

Edistynyt työajanhallinta on laaja ja kompleksinen lisäosa Visma Severaan. Sen avulla voit seurata työaikaliukumia, lomia ja sairaspäiviä, ottaa käyttöön työtuntien hyväksynnän ja raportointijaksojen lukitsemisen.

Eräpäivä

Termillä eräpäivä tarkoitetaan päivämäärää, jolloin laskun suorituksen pitäisi saapua tilille.

Esimies

Esimies on henkilö, joka määritellään yrityksen käyttäjille (työkalut > käyttäjienhallinta). Esimies voi käyttöoikeuksista riippuen esimerkiksi muokata alaisten työsopimuksia tai tarkastella tuntikirjauksia.

Finvoice

Finvoice tulee sanoista FINancial ja inVOICE ja se viittaa standardoituun XML-muodossa lähetettävään sähköiseen laskutukseen. Luo lisää artikkelistamme Finvoice.

Hinnasto

Hinnasto (Työkalut > Asetukset > Hinnastot) on työlle tai asiakkaalle lisättävä hinnoittelutapa, jonne voidaan määritellä henkilö- tai työlaji -kohtaisia oletushintoja sekä määritellä miten ylityöt, matkakulut ja tuotteet laskutetaan. Ylitöiden, matkakulujen ja tuotteiden hinnoittelussa voidaan käyttää myös oletushintoja, jotka on määritelty niiden omiin asetuksiin. Yrityksellä voi olla useita erilaisia hinnastoja.

Historia

Historia-valikko löytyy sivun ylälaidasta ja sitä kautta pääset nopeasti kymmenelle edelliselle sivulla, joissa olet vieraillut. Valikosta löydät asiakkaat, työt, tarjoukset, matkalaskut, tallennetut raportit sekä aktiviteetit listattuna omilla ikoneina.

Hyväksyttyjen tuntien hinta

Hyväksyttyjen tuntien hinta -kenttä raporteilla kertoo summan asiakkaalta laskutetuista hyväksytyistä tuntikirjauksista. Tunnit voidaan hyväksyä kun käytössä on edistynyt työajan hallinta -lisäosa.

Hävitty työ

Käytämme termiä "hävitty työ" kuvaamaan töitä, joista ei ole tullut tilauksia. Työ määritellään hävityksi työksi, kun työn myynnin tilaksi valitaan "hävitty"-tila, samalla myynti-osion todennäköisyys % muuttuu nollaksi.

Inaktiivinen/Ei käytössä

Inaktiiviset käyttäjät ovat käyttäjiä, joiden tunnukset ovat määritelty ei käytössä -tilaan. Käyttäjä muutetaan inaktiiviseksi kun hän ei enää työskentele yrityksessä tai jää pidemmäksi aikaa pois töistä. Tunnus on mahdollista muuttaa myöhemmin takaisin aktiiviseksi.

Jäljellä oleva laskutus

Jäljellä oleva laskutus -kenttä raportilla näyttää erotuksen laskutusennusteesta ja laskutuksesta seuraavan laskukaavan mukaan: laskutusennuste - laskutus

Kaikki kulut

Kulut ovat summa työn työkuluista, matkakuluista ja tuotekuluista.

Kaikki kulut, alv 0% tai Kaikki kulut, alv 0% €

Nimikkeet-raportilla olevan kentän arvo näyttää kokonaiskuluhinnan mitä yritykselle on aiheutunut kulua kyseisestä tuotteesta tai matkakulukirjauksesta (sisäinen kulu).

Kalenteri

Visma Severan kalenterin avulla voidaan aikatauluttaa esimerkiksi tapaamiset, puhelinsoitot ja muut tehtävät. Kalenterin voi avata esimerkiksi klikkaamalla sivupalkin kalenteria.

Kate

Kate on työn/asiakkaan laskutuksen ja kulujen erotus, jonka laskentakaava on seuraava: laskutus - kaikki kulut (sisältää työkulut, tuotteen kulut ja matkakulut).

Kate %

Kate prosentti lasketaan työlle/asiakkaalle kirjatun erotuksen laskutuksesta sekä kuluista seuraavan kaavan mukaan: (laskutus - kaikki kulut)/laskutus *100%

Kehitys

Työn kehitystä voidaan seurata työt-raportin kehitys-kentästä. Se näyttää myynnin tilan, kehitys prosentin, aloituspäivän tai deadline-päivämäärän. Katso miten kehitys-kentän arvo lasketaan täältä (artikkeli englanniksi).

Kiinteä hinnoittelu

Kiinteän hinnoittelun avulla voit määritellä maksun, joka peritään asiakkaalta riippumatta työlajin tuntihinnoittelusta. Kiinteä hinnoittelu määritellään työkohtaisesti.

Kok.hinta, alv 0 % tai Kok.hinta, alv 0% €

Nimikkeet -raportilla olevan kentän arvo näyttää kokonaislaskutus hinnan mitä on laskutettu asiakkaalta (määrä * yksikköhinta).

Kokonaislaskutushinta

Kokonaislaskutushinta-kenttä raporteilla näyttää hinnan mikä on laskutettu asiakkaalta tuntikirjauksista. Mikäli monivaluutta-lisäosa on käytössä, saadaan hinta ympäristön valuutassa sekä laskutetussa valuutassa.

Kontakti

Kontakti on henkilö, kenen tiedot on liitetty Visma Severassa olevan asiakkaan asiakastietoihin.

Kopioi

Kopioi-painikkeen avulla voit käyttää olemassa olevaa työtä pohjana uudelle työlle. Tiedot yhteenvedosta, aktiviteetit & vaiheet -osiosta, myynnistä, resursoinnista, hinnoittelusta, työlajit & tuotteet -osiosta, tuotteista ja tiedostot & linkit -osiosta on mahdollista siirtää uudelle työlle./p>

KPI (Key Performance Indicator)

KPI-luvut ovat avainlukuja, joilla voidaan mitata yrityksen talouslukuja sekä tulosta. Visma Severassa KPI-lukujen luominen onnistuu kun käytössä on Edistynyt raportointi -lisäosa.

Kulu/Tunti

Kulu/tunti on kuluhinta työntekijän asiakkaalle tekemästä tuntityöstä. Kuluhinta määritellään työntekijän työsopimukseen, työsopimuksen löydät Työkalut > Käyttäjienhallinta -sivulta.

Kuluennuste

Kuluennuste on työlle syötetty ennustettu kulumäärä.

Kuluennustetta jäljellä

Kuluennustetta jäljellä -kenttä raportilla kertoo erotuksen kuluennusteesta ja kokonaiskuluista seuraavan laskukaavan mukaan: Kuluennuste - Kaikki kulut

Kulupoikkeama

Työntekijän kulupoikkeaman voit määritellä projektikohtaisesti avaamalla työn aktiviteetit & vaiheet -osiosta "Muokkaa työryhmää". Listan alapuolella on kohta "Työryhmän kulupoikkeukset", josta aukeaa uusi ikkuna kulupoikkeuksien määrittelyyn. Kulupoikkeama vaikuttaa ainoastaan kyseiseen työhön.

Kulut

Kulut ovat summa työn työkuluista, matkakuluista ja tuotekuluista.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikat ovat erillisiä yksiköitä tai osastoja, joihin yritys erittelee kustannuksia ja budjetointia. Visma Severassa kustannuspaikat ovat käytettävissä yhdessä taloushallinnon ohjelman tai API:n kanssa sekä kun käytössä on liikevaihdon jaksotus -lisäosa (englanniksi).

Käyttäjä

Henkilöitä, jotka ovat lisätty Visma Severaan kutsutaan käyttäjiksi. Käyttäjät voivat olla aktiivisia tai inaktiivisia. Käyttäjätilejä hallinnoidaan Työkalut > Käyttäjienhallinta -osiossa.

Käyttäjävaraus

Käyttäjävaraus Visma Severassa kertoo luvun saatavilla olevista käyttäjä lisensseistä. Pääkäyttäjä voi tarkastella käyttäjävarausta Uusi > Käyttäjä -sivulta ja sitä voidaan hallinnoida Laajennuksien kautta.

Käyttöoikeus

Käyttöoikeuksilla määritetään mitä tietoja Visma Severassa näytetään. Oletuksena käytössä on neljä eri käyttöoikeus profiilia, jokainen käyttäjä on liitetty johonkin käyttöoikeus profiiliin. Avaamalla Työkalut > Käyttäjienhallinta, voit tarkistaa ja muokata käyttäjän käyttöoikeus profiilia. Katso lisää kohdasta Käyttöoikeus.

Käännetty verovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä. Lue lisää verohallituksen artikkelista.

Visma Severassa käännetty verovelvollisuus voidaan valita laskupohjaan, asiakkaalle tai laskulle. Käyttämällä käännettyä verovelvollisuutta, saat poistettua laskulta verot, kuvaukseen tulee syöttää tieto käännetystä verovelvollisuudesta.

HUOM! Kun laskuja siirretään kirjanpito-ohjelmaan tai laskutusjärjestelmään, laskurivien verot tulee korjata käsin, koska käännetty verovelvollisuus ei poista laskuriveillä olevia veroja.

Laajennukset

Laajennukset-osion kautta voit muun muassa ostaa uusia lisäosia, hallinnoida käyttäjävarausta sekä omia laskutustietoja.

Laskutettavissa

Summa työtunneista, tuotteista ja matkakuluista, jotka on laskutettavissa työn yhteenveto-osiossa tällä hetkellä. Luodaksesi laskun laskutettavissa olevista nimikkeistä, klikkaa laskutettavissa summaa työn yhteenveto-osiosta tai Uusi > Lasku -osion kautta. Luomalla laskun Uusi > Lasku -osion kautta voit lisätä yhdelle laskulle asiakkaan eri töiden laskurivejä valitsemalla "Yhdistä töitä laskulle".

Laskutettavissa %

Tuntikirjaussivulla ja raportoinnissa näkyvään Laskutettavissa % -kenttään lasketaan tunnit, jotka on kirjattu asiakastyölle tuntikirjaussivun kautta ja joiden tuntihinta on suurempi kuin 0 eur/h. Sisäiselle työlle kirjatut tunnit eivät ole laskutettavissa.

Laskutetut tunnit

Laskutetut tunnit kertoo kokonaismäärän työn laskutetuista tunneista. Laskutetut tunnit -kenttää on mahdollista rajata 'Taloustietojen aikajakso' hakuehtoa käyttämällä.

Laskutuksen osuus

Laskutuksen osuudella tarkoitetaan laskutusta, joka jaetaan työntekijäkohtaisesti. Laskutuksen osuus lasketaan kaikille yrityksen työntekijöille samaa kaavaa käyttäen ja laskukaava perustuu Työkalut - Asetukset - Työryhmän tuottavuus -osiossa valittuihin arvoihin. Kaava (Käyttäjän kirjaamien tuntien määrä TAI Käyttäjän kirjaamien tuntien arvo TAI Käyttäjän kirjaamien tuntien kuluhinta) / (Työlle kirjattujen tuntien kokonaismäärä TAI Työlle kirjattujen tuntien kokonaisarvo TAI Työlle kirjattujen tuntien kokonaiskulut) * (Työn kokonaislaskutus perustuen työryhmän tuottavuus -osiossa valittuihin arvoihin (Työtunnit, Matkakulut, Tuotteet, Oma työ, Alihankinta)). Laskutuksen osuutta on mahdollista muokata käsin työkohtaisesti työn Työryhmän tuottavuus -osiossa.

Laskutuksen osuus arvon suhteessa

Laskutuksen osuus voidaan jakaa kolmella eri tavalla työntekijöiden kesken. Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien arvoa, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen työlle kirjattujen tuntien arvoon. Esimerkiksi työntekijä, joka on kirjannut työlle tunteja, joiden arvo on 150 eur/h on antanut työlle suuremman panoksen kuin henkilö, joka on kirjannut tunteja, joiden arvo on 0 eur/h. Laskukaava: Käyttäjän tuntien arvo / Työlle kirjattujen tuntien arvo * Työn laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin.

Laskutuksen osuus kulujen suhteessa

Laskutuksen osuus voidaan jakaa kolmella eri tavalla työntekijöiden kesken. Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien kulua, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen työlle kirjattujen tuntien sisäiseen kulu/tunti -hintaan. Esimerkiksi työntekijälle, jonka kuluhinta on 40 eur/h, kuuluu isompi osuus laskutuksesta kuin työntekijä, jonka kuluhinta on 30 eur/h. Laskukaava:  Käyttäjän työlle kirjaamien tuntien kokonaiskulut  / Työlle kirjattujen tuntien kokonaiskulut * Työn laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin.

Laskutuksen osuus työtuntien suhteessa

Laskutuksen osuus voidaan jakaa kolmella eri tavalla työntekijöiden kesken. Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien määrää, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen työlle kirjattujen tuntien määrään. Esimerkiksi työntekijä, joka on kirjannut työlle 15 tuntia on antanut työlle suuremman panoksen kuin henkilö, joka on kirjannut 5 tuntia. Laskukaava: Käyttäjän työlle kirjaamat tunnit / Työlle kirjatut tunnit * Työn laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin.

Laskutuksen osuus /h

Laskutuksen osuus /h lasketaan kaavalla (Laskutuksen osuus) / (Käyttäjän kirjaamien tuntien määrä).

Laskuta valitut (laskutuksen tila)

Työtunneilla voi olla kolme eri laskutuksen tilaa. Nämä tilat näytetään esimerkiksi tuntilista -raportilla.
Laskutetaan = Työtunnit ovat työn hinnoittelun mukaan laskutettavissa asiakkaalta (hinnastossa valinta "laskuta valitut")
Ei laskuteta = Työtunteja ei laskuteta hinnaston mukaisesti asiakkaalta
Poistettu laskulta = Työtunnit on merkitty laskulla ei-laskutettavaksi

Laskutus

Laskutus on asiakkaalta laskutettujen työtuntien, matkakulujen ja tuotteiden summa, joka kirjautuu työn yhteenveto-osioon. Työn laskutus & liikevaihto -osiossa on kaksi laskutus-kenttää: laskutusennuste sekä toteutunut laskutus. Toteutunut laskutus on sama kuin työn yhteenveto-osion laskutus.

Laskutusennuste

Laskutusennuste on arvio tai ennuste työlle tulevasta laskutuksesta. Ennuste voi perustua työn tilaukseen tai samanlaiseen projektiin mitä on tehty aikaisemmin. Laskutusennuste syötetään työn Laskutus & Liikevaihto -osioon. Kun laskutusennuste on annettu, voit seurata edistymistä työn yhteenveto-osin laskutus-kohdassa olevan palkin avulla. Palkki näyttää prosenttiluvun miten laskutusennuste ja todellinen laskutus ovat vastanneet toisiaan. Laskukaava: ((toteutunut laskutus/laskutusennuste) * 100).

Laskutustiedot

Laskutustiedot-osio, joka löytyy työn Myynti ja Talous -osion alta on paikka, jossa laskulla olevia laskutustietoja voidaan hallinnoida kuten laskutusosoite, viitteenne, viitteemme, oletuslaskutusasiakas jne.. Jos työn laskutustiedoissa ei ole annettu esimerkiksi laskutusosoitetta, laskulle tulee automaattisesti asiakaskortin laskutusosoite.

Laskuttamatta

Laskuttamatta-kentän arvo raportilla kertoo summan, joka on laskutettavissa eikä ole vielä laskutettu.

Levytila

Levytilalla viitataan määrään, joka yrityksellä on käytössä tiedostojen tallentamiseen. Visma Severa tarjoaa 100 MB levytilaa maksutta.

Liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen laskutukseen perustuvaa myyntiä. Visma Severassa liikevaihto-kenttään voidaan syöttää liikevaihdon ennustetta ennen laskutusta ja laskutuksen jälkeen kenttään päivittyy todellinen liikevaihto. Liikevaihto kirjautuu laskun kirjauspäivämääräksi määritellylle kuukaudelle (laskun asetukset -välilehti). Ja se lisätään siinä vaiheessa kun laskun tilaa muutetaan vedos-tilasta tilaan, jossa laskun asetuksiin on määritelty "Lähetetty" valinta. Liikevaihtoa voidaan tarkastella mm. työn laskutus & liikevaihto -osiosta, työn yhteenveto-osiosta tai raporteilta.

Liikevaihdon jaksotus

Liikevaihdon jaksotus on lisäosa Visma Severassa, joka sallii liikevaihdon jakamisen eri kuukausille manuaalisesti. Lue lisää liikevaihdon jaksotuksesta (artikkeli englaniksi).

Liity työlle/Työlle liittyminen

Työntekijät voivat liittyä työlle tuntikirjaussivulta ja matkalaskusivulta mikäli he eivät ole työn työryhmän jäsenenä. Käyttöoikeus työlle liittymiseen määritellään käyttöoikeuksien kautta valitsella työlle liittyminen => Kyllä.

Lisää useita tuotteita

Lisää useita tuotteita -painike löytyy työn tuotteet-osiosta, jonka avulla saat listan kaikista tuotteista työn hinnaston hinnoilla. Tyhjänä olevaan määrä-kenttään voit antaa lisättävän tuotteen kappalemäärän. Tätä kautta voit lisätä useita tuotteita yhdellä kertaa työn tuotteet-osioon.

Liukuma

Liukuma näkyy mm. tuntikirjaussivulla mikäli yrityksellä on käytössä Edistynyt työajanhallinta -lisäosa. Liukuma lasketaan päivittäisen työajan ja tuntikirjausten erosta.

Maksuehto

Maksuehdolla tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka perusteella määräytyy suoritettavan maksun ajankohta. Esimerkiksi mikäli maksuehdoksi on määritelty 30 päivää tämä tarkoittaa, että lasku tulisi suorittaa 30 päivän sisään ja laskun eräpäivä on 30 päivää laskun päivämäärän jälkeen. Oletuksena maksuehtona on 14 päivää.

Monivaluutta

Monivaluutta-lisäosa on lisäosa, jonka avulla voidaan tehdä laskuja eri valuutoilla. Oletus valuutta voidaan määritellä asiakkaalle tai työlle.

Muut kulut

Muut kulut ovat summa kuluista, jotka aiheutuvat työlle liitetyistä tuotteista ja matkakirjauksista.

Myynnin tila/Myyntiprosessi

Myyntiprosessin avulla voidaan seurata myynnin eri vaiheita. Myyntiprosessia voidaan muokata asetuksien kautta (Työkalut > Asetukset > Myyntiprosessi) ja eri osille voidaan määrittää myynnin todennäköisyyksiä prosentteina. Työ voidaan siirtää myyntiprosessin läpi myyjän päivittäessä myynnin tilaa manuaalisesti, jota voidaan seurata raporttien kautta. Myyntiprosessiin voidaan määritellä myynnin vaiheita myynnin tiloille "Käynnissä", "Voitettu" ja "Hylätty". Oletuksena asetuksissa ovat seuraavat myynnin vaiheet: Liidi(tila: käynnissä), Prospekti(tila: käynnissä), Tarjous(tila: käynnissä), Tilaus(tila: voitettu) ja Hylätty tarjous(tila: hävitty).

Myynnin todennäköisyys

Myynnin todennäköisyys on arvo, jonka mukaan arvioidaan millä todennäköisyydellä esim. myynnin tila 'tarjous' muuttuu tilaukseksi. Resurssien varauksia on mahdollista tarkastella myös käyttämällä myynnin todennäköisyyttä kertoimena. Tällöin työn Myynti-osiosta tarkastetaan sinne sillä hetkellä annettu Todennäköisyys % ja kerrotaan tehdyt varaukset sillä. Katso lisää myynnin todennäköisyyden laskennasta Edistynyt resursointi -lisäosa ohjeesta.

Myyntiarvio

Myyntiarvio on työn myynti-osioon syötettävä arvo oletettavasta myynnistä kun myynnin tilaksi muuttuu "Voitettu".

Myyntikate

Myyntikate on laskutuksen ja muiden kulujen erotus, jonka laskentakaava on seuraava: laskutus - muut kulut

Myyntikate %

Myyntikate prosentin laskentakaava: (laskutus - muut kulut / laskutus) * 100

Projekti

Projekteja kutsutaan Visma Severassa työt-nimellä.

Päivittäinen katto

Päivittäinen katto on tuntimäärä, joka otetaan huomioon liukumalaskennassa. Määritys voidaan tehdä kun käytössä on edistynyt työajanhallinta -lisäosa. Päivittäinen katto voidaan määritellä Työkalut > Käyttäjienhallinta -osiosta avaamalla työntekijän tiedoista työsopimus-osio.

Päivittäiset tunnit

Päivittäiset tunnit on tuntimäärä, jonka työntekijän oletetaan tekevän normaalina työpäivänä. Kun käytössä on edistynyt työajanhallinta -lisäosa, päivittäisten työtuntien tuntimäärää käytetään liukumalaskennassa. Päivittäiset työtunnit voidaan hallinoida Työkalut > Käyttäjienhallinta -osiosta avaamalla työntekijän tiedoista työsopimus-osio.

Päiväraha

Päiväraha kulu, jonka työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen. Päivärahoja voidaan hallinnoida asetuksien kautta (Työkalut > Asetukset > Matkakulut).

Resurssien varaukset

Resurssien varauksia voidaan tehdä kun käytössä on edistynyt resursointi -lisäosa. Resurssien varaukset tai resursointi tarkoittaa työtekijöille osoitettua työtä. Resursointia käytetään työn valmistumisen suunnitteluun ja sen tarkoituksena on varmistaa, että työt saadaan tehtyä ajoissa ilman aikataulu ongelmia.

Sähköposti-ilmoitukset

Sähköposti-ilmoitukset ovat automaattisia sähköposteja, joita Visma Severa lähettää käyttäjille ilmoittaakseen: 1. Kun heille on lisätty uusi aktiviteetti; 2. Kun heidän lisäämäämän aktiviteetin on hyväksynyt aktiviteetin osanottaja; 3. Aktiviteetit Päivän ohjelma -viestissä ja 4. Viikkotiivistelmä edellisestä viikosta. Sähköposti-ilmoituksia hallinnoidaan Työkalut > Henkilötiedot/Käyttäjienhallinta -osioista. Katso lisää tietoa sähköposti-ilmoituksista artikkelista Sähköposti-ilmoitukset.

Taloustietojen aikajakso

Taloustietojen aikajakso on hakuehto asiakkaat-, työt- ja vaiheet -raportilla. Käyttämällä hakuehtoa voit rajata raportille seuraavia taloustietoja haluamallasi aikajaksolla: 'Laskutettu', 'Laskutusennuste', 'Työkulut', 'Muut kulut', 'Kaikki kulut', 'Tuntikirjaukset yhteensä', 'Laskutetut tunnit', 'Liikevaihto', 'Liikevaihto, poislukien oma työ', Liikevaihto, poislukien alihankinta', 'Laskuttamatta', 'Työmääräarvio', 'Kate', 'Kate %', 'Laskutus per tunti', 'Laskutettavat tunnit %', 'Työtunteja jäljellä' ja 'Myyntikate'.

Tarkastamattomien tuntien hinta

Tarkastamattomien tuntien hinta -kenttä raporteilla kertoo summan tunneista, joita ei ole vielä tarkastettu työtuntien hyväksynnön kautta. Tunnit voidaan hyväksyä kun käytössä on edistynyt työajan hallinta -lisäosa.

Tietojen sisäänvienti (import)

Asiakastietojen ja nimikkeiden tiedot voidaan ladata Visma Severaan käyttämällä asiakastietojen- tai nimikkeiden sisäänlukua. Tietojen sisäänluku tapahtuu CSV (comma separated values)-tiedostolla. Lisätietoja löydät Asiakastietojen sisäänluku- ja Nimikkeiden sisäänluku -artikkeleista.

Tietojen ulosvienti (export)

Raportin tiedot voidaan ottaa ulos CSV (comma-separated values)-tiedostolla tai XLSX Microsoft Excel -tiedostona.

Todennäköisyys

Käytämme termiä todennäköisyys työn myynnin seurannan todennäköisyyden laskentaan. Prosenttiluku todennäköisyydestä lasketaan myynnin tilojen perusteella, mutta sitä voidaan myös määritellä manuaalisesti työltä. Todennäköisyyttä ja myynnin tiloja hallinnoidaan asetuksista (Työkalut > Asetukset > Myyntiprosessi). Todennäköisyyttä voidaan tarkastella työltä ja raporteilta.

Tuntijakauma

Tuntikirjaussivulla oleva tuntijakauma-kaavio näyttää kymmenelle ensimmäiselle työlle tehdyt tuntikirjaukset kuluvalta kuukaudelta.

Tuottava %

Tuntikirjaukset määritellään tuottavaksi tai ei-tuottavaksi työlajeilla asetuksien kautta. Tuntikirjaukset katsotaan tuottavaksi, kun ne on kirjattu tuottavalle työlajille. Huom! Tuntikirjaus, joka kirjataan ei-tuottavalle työlajille, mutta saa hinnan työltä lasketaan myös tuottavaksi. Tuottavuusprosentin laskukaava:

 • Tuottavat tuntikirjaukset = Tunnit, jotka kirjataan asetuksiin määritetylle tuottavalle työjille
 • Ei-tuottavat tuntikirjaukset = Tunnit, jotka kirjataan asetuksiin määritetylle ei-tuottavalle työlajille ja tunnin hinta on 0 €
 • Kaikki tuntikirjaukset = Kaikki kirjatut tuntikirjaukset

Tuottava % = (Tuottavat tuntikirjaukset + Ei-tuottavat tuntikirjaukset) / Kaikki tuntikirjaukset * 100

Työlajit

Käytämme termiä työlajit kuvaamaan erilaisista rooleista tai töistä, joita työntekijät tekevät yrityksessä. Työlajeja käytetään tuntien kirjaamiseen ja niiden avulla voidaan määritellä työlajikohtainen hinnoittelu. Työlajeja voidaan muokata asetuksien kautta (Työkalut > Asetukset > Työlajit). Työtunteja kirjatessa oletuksena on valittuna työlaji seuraavan hierarkian mukaan:

 1. Vaiheen työnlaji (Työ > Aktiviteetit & Vaiheet -osio > Vaiheen oletustyölaji)
 2. Oletustyölaji työltä (mikäli työn työlajit & tuotteet -osiossa on valittu "Käytä työkohtaisia työlajeja (oletustyölaji määritetään alla)".
 3. Oletustyölaji käyttäjän asetuksista (mikäli työn työlajit & tuotteet -osiossa on valittu "Käytä asetuksiin määriteltyjä työlajeja (oletustyölaji henkilötiedoista)

Työntekijän kate

Työntekijän kate lasketaan kaavalla: Työn kate * Käyttäjän osuus prosenteissa. Tässä käyttäjän osuus lasketaan kaavalla Käyttäjän laskutuksen osuus / Työn laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus -asetuksiin * 100

Työntekijän myyntikate

Lasketaan kaavalla: Työn myyntikate * Käyttäjän osuus prosenteissa

Työtunnit

Työtunnit ovat tunteja, jotka työntekijä kirjaa asiakas työlle tai sisäiselle työlle. Asiakas työlle kirjatut tunnit voivat olla laskutettavia tai ei-laskutettavia.

Työkulut

Työkulut ovat kuluja, joita aiheutuu käyttäjän tekemästä työtunnista. Työkulu määräytyy työntekijän työsopimukseen määritellystä kuluhinnasta.

Työn tila

Työn tila -osion avulla voit määritellä ja seurata eri työn vaiheita (esimerkiksi käynnissä, kesken jne.). Työn tila näkyy työn ylälaidassa ja tilat valitaan pudostusvalikon kautta. Katso lisää Case status artikkelista (englanniksi).

Työn valmiusaste

Työn valmiusaste prosenttiluvun työn valmiudesta lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: (tuntikirjaukset yhteensä / arvioidut työtunnit) *100. Valmiusasteen edistymistä voit seurata työn valmiusaste palkin avulla. Klikkaamalla prosenttimäärää, voit määritellä valmiusasteen manuaalisesti, jolloin automaattinen laskenta yliajetaan.

Työt

Työ on projekti tai sopimus, josta työntekijä laskuttaa työtunnit ja matkakulut. Visma Severassa on kahdenlaisia töitä: Asiakas- ja sisäisiä töitä. Asiakas työt voidaan jakaa myyntitöiksi ja projektitöiksi riippuen työn myynnin tilasta. Sisäisiä töitä ovat yrityksen sisäiset projektit, joita ei voida laskuttaa. Töille voidaan määritellä mm. deadline, avainsanoja sekä kuvaus tietoja. Töiden avulla voidaan tehdä resursointia sekä ennustaa projektin kannattavuutta.

Työtuntien hyväksyminen

Työtuntien hyväksyminen -raportti näyttää tuntien lukumäärän ja sitä käytetään tuntimäärän hyväksymiseen sisällön hyväksymisen sijaan. Raportilta näet tunnit, jotka ovat hyväksytty, hylätty, tarkastamattomia sekä tuntien kokonaismäärän.

 • Hyväksytty: Näyttää tunnit, jotka on hyväksytty.
 • Hylätty: Näyttää tunnit, jotka on hylätty.
 • Tarkastamaton: Näyttää tunnit, joita ei ole vielä tarkastettu (hyväksytty/hylätty).
 • Yhteensä: Näyttää kaikki tunnit, joiden hyväksyminen on mahdollista. Huomaa, että tämä ei näytä kirjattujen tuntien yhteensä määrää.

Vaiheet

Vaiheet ovat työn eri vaiheita, joilla voidaan esittää työn kehitystä. Vaiheet kuuluvat työlle tai toiselle vaiheelle ja niille voidaan antaa aloituspäivä sekä deadline. Vaiheille voidaan myös määritellä työlaji. Työtunnit kirjataan työn vaiheelle tuntikirjaussivun kautta.

Valuutta

Taloustiedot Visma Severassa on syötetty ja näytetään yrityksen oletus valuutassa (Työkalut > Asetukset > Yritystiedot). Käytettämällä monivaluutta-lisäosaa, voit määritellä työn käyttämään eri valuuttaa.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on prosenttiluku laskulla, joka lisätään laskun loppusummaan mikäli laskun suoritus tapahtuu eräpäivän jälkeen. Visma Severassa viivästyskorko määritellään asetuksien kautta yksikölle (Työkalut > Asetukset > Yksiköt) tai yritykselle (Työkalut > Asetukset > Yritystiedot). Oletuksena käytetään viivästyskorkoa 8,5 prosenttia.

Vuotuinen liikevaihto

Vuotuinen liikevaihto voidaan syöttää asiakkaan asiakastietoihin ja se antaa käyttäjille kuvan yrityksen koosta. Sitä voidaan raportoida asiakkaat-raportilla. Vuotuinen liikevaihto ei päivity automaattisesti vaan käyttäjän tulee aina käydä päivittämässä se itse.

Yhteenveto-raportti työpöydällä

Yhteenveto-raportti on raportti, jonka saa lisättyä työpöydälle.

 • Tämän kuun myynti: Myyntiarvio tämän kuukauden myynnistä. Myyntiarvio on laskettu töistä, joissa myynnin tila on "Voitettu" tilassa ja työn arviotu tilauspäivä (myynti-osiosta) on kuluvan kuukauden aikana.
 • Tämän kuun laskutus: Verrataan tämän kuukauden laskutusta edellisen kuukauden laskutukseen. Laskentaan käytetään laskuja, joilla on laskun numero, laskun päivämäärä tässä/edellisessa kuussa ja laskut käyttöoikeuden mukaan.
 • Tämän kuun tunnit: Verrataan tämän kuukauden tuntikirjauksia edellisen kuukauden tuntikirjauksiin. Laskentaan käytetään omat ja alaisten tuntikirjaukset --> Jos olet yrityksen pääkäyttäjä (henkilö, jolla ei ole esimiestä) näet kaikkien käyttäjien tuntikirjaukset.
 • Tilauskirja: Luku näyttää arvoa, jossa verrataan myyntiarviota todelliseen laskutukseen ja kertoo miten paljon laskutusta on vielä tulossa. Arvo on laskettu käyttäen avoinna olevia töitä, joiden myynnin tila on "Voitettu" tilassa ja myyntiarvio on annettu. Laskukaava: Myyntiarvio - Laskutettu Huom! Laskennassa jätetään huomioimatta myyntiarvion ylimenevä laskutus.
 • Laskutettavissa: Summa työtunneista, tuotteista ja matkakuluista, jotka on laskutettavissa työn yhteenveto-osiossa tällä hetkellä.

Yksikkö

Yksiköt ovat yrityksen osastoja tai tiimejä (kuten markkinointi, myynti jne.). Yksiköiden avulla voidaan eritellä eri maiden osastot.

Ylityö

Ylityöllä viitataan työtunteihin, jotka on tehty normaalin työajan jälkeen. Visma Severassa ylityökirjausten tekeminen voidaan rajata käyttäjäkohtaisesti käyttäjän työsopimukseen.

Ylityöluokitukset

Ylityöluokituksia voidaan hallinnoida asetuksien kautta (Työkalut > Asetukset > Ylityöluokitukset). Ylityöluokituksien avulla voidaan rajata vaikuttaako ylityö käyttäjän liukumasaldoon ja laskutetaanko ylityöt asiakkaalta ylityökerrointa käyttäen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.